Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de operatie gemakkelijk verrigttc (xixvi); deze gevallen behooren echter hier niet te huis.

6) Aangeboren vergroeijing der overige natuurlijke openingen (Imperfora ti ones).

Minder gevaarlijk dan de atresie van den endeldarm is de vergroeijing van andere natuurlijke openingen , van welke er verschillende soorten voorkomen , b. v. de vergroeijing der oogleden , der ooren , der neusgaten (van de vergroeijing van den mond maakt slechts Mubsinna gewag), van de baarmoeder, der scheede en der uitwendige teeldeelen , en der pisbuis.

De vergroeijing der oogleden [ancylohlepharon, symblepharon) komt slechts zeer zelden voor; intusschen bestaan er verschillende soorten van dezelve , die wederom naar den graad onderscheiden zijn ; zoo heeft men eene volkomene en eene onvolkomene vergroeijing der oogleden met elkander, en eene gehcele of gedeeltelijke vergroeijing der oogleden met den oogappel waargenomen. In snmige gevallen zijn de oogleden gesloten, en er bestaat slechts eene schijnbare vergroeijing derzelve, of eene aaneenkleving door slijm , welke geene operatie, maar slechts het langzame verweeken van dit slijm met warm water of warme melk vereischt.

Zijn de oogléden wezenlijk door celweefsel of enkele vleezige vezels gedeeltelijk, zoo als het meestal gebeurt, vergroeid (Ancylohlepharon imperfectum), hetgeen gewoonlijk aan de ooghoeken , zelden slechts in het midden der oogleden het geval is , dan ligt men de oogleden, betzij door middel cencr stompe sonde in de hoogte , of trekt dezelve van den oogappel af, en brengt onder de plaats der vergroeijing eene smalle geknopte bistouri, zoodat de rug van dezelve nasi' den oogappel gekeerd is, waarna men haar in de rigting der spleet naar buiten drukt; of men brengt eene holle sonde onder het vergroeide gedeelte en klieft dit van buiten door. In enkele gevallen, wanneer slechts weinige vezels de vergroeijing daarstellen, is men somtijds in staat met de sonde alleen de vergroeijing los te maken (zoo als Bell opgeeft), of de scheiding ten minste onmiddellijk op de sonde te verrigten, doordien men het mes op de sonde doet voortglijden. Ontstaat er nabloeding, dan stille men dezelve door koud water. I)e genezing bevordert men door het bevochtigen der wondranden met eene zwakke oplossing van de loodsuiker (1—2 grein op 1 ons) of, vooral bij neiging tot verzwering, door de zinkzalf (2—3 grein op 1 drachma vet). Meestal is de geneigdheid tot wedervergroeijing bij de vaneengescheiden oogleden zeer groot, en men moet er alsdan zeer op bedacht zijn, dezelve tegen te gaan , hetgeen door het herhaalde inbrengen van eene met vcrsche amandelolie of loodzalf bestreken sonde geschiedt.

Moeijelijker is de van elkander scheiding, wanneer de oogleden in derzelver geheele lengte vergroeid zijn, waarvan overigens slechts zeer weinige voorbeelden voorkomen, in welk geval men naar Ricdter's voorslag aan eenen van de beide ooghoeken (J. Cloqbet raadt zulks altijd aan den buitensten te doen) eerst eene kleine opening moet maken, van welke

(xxxvi) Billatd raadt in dergelijke gevallen , hij verwijding van den anus door het mes, den sphincler niet geheel te doorklieven, doordien Sabaticr daarop incontinentie van de drckstoll'en volgen zag. Vcrt,

Sluiten