Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

lit dan met eenen geknoptcn scalpel de scheiding op dezelfde wijze wordt bewerkstelligd, als zulks bij dc onvolkomene vergroeijing der oogleden 100 even beschreven is. Ontstaat er na de operatie ontsteking, dan tracht men deze door het aanzetten van eenen bloedzuiger te verwijderen ; buitendien wordt de wedervergroeijing van de gescheiden oogleden daardoor verhoed, dat men een weinig loodzalf, ter grootte van eene lins, in de nieuwgevormde spleet der oogleden strijkt, ot een met ceratuvi satumi bestreken strookje oud zacht linnen over de oogleden legt. Oberteufer (1) 3cheidde in twee gevallen de met elkander vergroeide oogleden met goed gevolg op de holle sonde.

Is een ooglid met den oogappel vergroeid (symblepharon), hetgeen nog zeldzamer voorkomt, en daaraan erkend wordt, dat zich het ooglid bij de beweging van den oogappel rimpelt, dan hangt het met betrekking tot de genezing er van af, aan welk gedeelte van den oogappel de vergroeijing plaat» heeft, van welke soort zij is , en hoe ver zij zich uitbreidt. Naar deze omstandigheden alleen kan de afloop der operatie bepaald worden. Is de oogappel aan deszelfs gansche voorste oppervlakte met het ooglid vergroeid , en is de vergroeijing vleezig , dan mag de operatie niet verrigt worden, daar dezelve doelloos is en het gezigt daardoor niet wedergegeven worden zoude. Is daarentegen de vergroeijing slechts door eenige draden celweefsel veroorzaakt, en heeft dezelve, zoo als zulks bijna altijd het geval is , slechts aan het bindvlies plaats, dan laat zich van de operatie , wanneer dezelve voorzigtig en met kennis van zaken bewerkstelligd wordt, genezing verwachten. De operatie beslaat, in de afscheiding van het ooglid, zonder eenig deel te beleedigen, hetgeen het zekerst geschiedt, wanneer men zich tot het verrigten van dezelve van geen snijdend werktuig behoeft te bedienen. Leber heeft daartoe een smal rond scalpel met eenen stompen punt opgegeven, hetwelk Ulimanïi (2) aanbeveelt , met den raad, de operatie langzaam en voorzigtig, meer door drukking dan door insnijding te verrigten. Ook na deze operatie zoekt men door het inbrengen' van een stukje loodceraat onder het ooglid, het wedervergroeijen der gescheiden deelen te verhoeden. Ten opzigte van dit laatste punt, zoude het door Rosas aanbevolen inbrengen van eene geheel en al naar het oog gevormde, en met vcrsche amandelolie bestreken wasplaat, wanneer de neiging tot wedervergroeijing op geene andere wijze zoude kannen worden tegengegaan, navolging verdienen. Riciiar» (3) geeft den raad , dikwijls inspuitingen met laauw water onder het ooglid te doen en de gescheiden plaatsen met salpeterzuur zilver aan te stippen. Onder 15,000 kinderen , welke in 7 jaren in de Charité te Parijs geboren werden , heeft Richard deze vergroeijing slechts eenmaal waargenomen (4).

De sluiting van het ge hoor werkt ui g (imperforatio aurium) bestaat in verschillende graden , naar mate de gehoorgang geheel ont-

(1) J. C. Stnrk's Neues Arehiv für die Geburtshülfe , Fraueniimmerund Kinderkrankhciter. Jena , 1801. Bd. 2. St. 4.

(2\ Eneyelop. WÖrtcrbueh der Med. Wissenschaften. Berlin. II. Bd. 1828. S. 591.

(3) Traité pratique des maladies des enfans. Paris, 1839. p. SI.

(4) In de Hisloire de 1'acaderoie des sciences, Paris 1701, vindt men een dergelijk voorbeeld, met de bijvoeging, dal dc moeder van dit kind 1'cdurcnde de gehcele zwangerschap eenen blinde om zich heen gehad had.

Sluiten