Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet raadzaam zijn, wanneer de neusgaten bij pasgeborenen vergroei d zijn , daar de kinderen door dit gebrek in de vorming in het ademhalen en zuigen gehinderd worden. — Gelukkigerwijze komt echter dit lijden als aangeboren kwaal hoogst zeldzaam voor. Ook hier is eene zoodanige vergroeijing somtijds slechts schijnbaar, doordien soms verdroogd slijm de neusgaten sluit; zij komt echter ook wezenlijk voor, wanneer een vlies uit-"of inwendig den doortogt van de lucht verhindert; ongunstiger is nog de toestand , wanneer de neusholte in derzelrer geheele lengte vergroeid is (xxxvm). Is er slechts een het neusgat sluitend vlies aanwezig , dan geschiedt de operatie even eenvoudig, als het bij deze soort van vergroeijing van den gehoorgang is opgegeven. — Was het neusgat slechts vernaauwd , dan tracht men het door het mes op de holle sonde te verwijden. — Treft men daarentegen het neusgat volkomen en vast gesloten aan, dan trachte men eerst de sluiling op te sporen, door met een fijn mesje van buiten in hetzelve te dringen; gelukt dit niet, dan zocke men het kanaal op , door helzelve van buiten open te leggen.

Obertecffer zag bij onderscheidene kinderen de laatste soort van vergroeijing der neusgaten , en bewerkte spoedig herstelling door liet scheiden van de neuslappen. Heeft men de scheiding der neusgaten oi de verwijding derzelve daargesteld , dan wordt de genezing door het inleggen van dilatateurs bevorderd. Ook kan men eenen toestel bezigen , die het ademhalen dadelijk na de operatie mogelijk maakt, wanneer nien namelijk eene tot boven de geopereerde plaats reikende metalen buis in het neusgat legt, welke van buiten met middelen hestreken wordt, die de genezing bevorderen.

Mogt eene vergroeijing van de lippen voorkomen, dan woidt zij in de rigting der mondspleet op eene holle sonde gescheiden. Om de zeer spoedig plaatsgrijpende wedervergroeijing van uit den mondhoek tegen te gaan, geeft Krüger (1) den raad, daar, waar de hoeken des monds moeten gevormd worden, met den troiquart eene opening te maken , en in deze eenen looddraad zoo lang te laten liggen , tot de opening zich goed gevormd heeft, en eerst dan het overige door te snijden. Dit kan echter natuurlijkerwijze slechts bij gedeeltelijke vergroeijing van den mond geschieden, anders zoude, waarop men vooral te ietten heelt, het zuigen der kinderen aan de borst onmogelijk gemaakt worden, Dit voorstel is overigens aan Rcdtorffer ontleend, die hetzelve bij de aangeboren vergroeijing der vingers gedaan heeft. .

De sluiting van de pisbuis (atresia urethrae) komt bij beide geslachten voor, gewoonlijk echter hij knapen, hij welke de pisbuis verreweg langer is. Slechts zelden treft men sluiling van de pisbuis dooreen enkel vlies aan, maar gewoonlijk is de pisbuis, vooral bij knapen, in derzelver geheele lengte vergroeid; in die gevallen gelukt de operatie ook slechts zelden. In de meeste gevallen, waarin de vergroeijing van de pisbuis wordt waargenomen, vloeit de pis langs eenen anderen weg af , waar dit echter niet het geval is , moet de operatie altijd beproefd worden. Hij eenige voorwerpen opent zich de pisbuis in plaats

(xxxvm) Geheel ongunstig is de prognosis , wanneer, gelijk Cnnsbriicli nis niet zeldzaam opgeeft, de neusholte hij pasgeborenen door zamengroeijing van Liet opperkaak-, gehemelte- en ploeglieen gesloten is. I'erl.

(1) ti. Gidfe's u. v. tFalther's Journal fiir Cliirurgie u. A . Bd • , S. üi3.

Sluiten