Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tan door den eikel, aan de onderste oppervlakte van de penis; deze worden hypospadaei genoemd. Is deze opening niet te ver van den eikel verwijderd, dan kan er volkomene genezing bewerkt worden, hetgeen intusschen slechts ter bevordering van het voorttelingsvermogen en niet ter bevordering van de pisontlasting, die daardoor volstrekt niet verhinderd wordt, geschiedt, (xxxtx) waarom dan ook de operatie zeer doelmatig tot den mannelijken leeftijd wordt uitgesteld. Men beproeve de opening van de vergroeide pisbuis door het insteken van eenen troiquart en het inbrengen van snaren en bougies. Eerst wanneer de opening zich goed gevormd heeft, en men voor geene vergroeijing meer te vreezen heeft, mogen de tegennatuurlijke uitloozingskanalen van de pisbuis genezen of gesloten worden, hetgeen door het wondmaken der randen door middel van het mes of door brandmiddelen geschiedt. Sabatiêr legde , nadat hij de slechts door een vlies gesloten pisbuis geopend had , niets in dezelve , omdat hij de hoop voedde, dat de pisvloed alleen de wedervergroeijing verhinderen zoude , hetgeen ook het geval was.

Is de pisbuis volkomen gesloten en heeft de pis gcenen anderen uitweg, dan is de toestand gewoonlijk doodelijk, omdat het slechts zeer zelden gelukt eene kunstmatige opening bij het mannelijk geslacht daartestellen. Neemt men eene opzetting van de pisbuis door pis waar, hetgeen men door het gevoel ontdekt, dan is het vooruitzigt gunstiger, daar men de opening hier ten minste onder den eikel maken kan, waardoor het leven behouden en een hypospadiaeus gevormd kan worden. Neemt men eindelijk ook deze opzetting van de pisbuis niet waar, dan kan slechts een zeer twijfelachtig middel beproefd worden om het leven te redden, te weten , de perforatie van de blaas door den endeldarm. Ook de natuur schijnt somlijds dezen uitweg te zoeken. Oberteefer maakt ons ten minste met een geval bekend , waarin bij een kind, bij hetwelk de mannelijke roede geheel ontbrak, de pis door den endeldarm wegvloeide. Eene zeer zeldzame soort van vergroeijing van de pisbuis beschrijft J. Cioqijet (1). Hier was namelijk zoowel de opening als het uitwendig gedeelte van de pisbuis in den normalen toestand, slechts was dezelve in haar midden, in eene uitgebreidheid van eenen duim, vergroeid. De proeven, om, met behulp van eene spitse sonde, de opening te bewerken, vielen ongunstig uit.

Onder de genomen proeven ter wegruiming van dit tegennatuurlijk verschijnsel, verdienen vooral die van M. II. Cliet (2) en Rublacii (3) afzonderlijke vermelding. Eerstgenoemde doorkliefde bij een kind, hetwelk niet kon wateren , de voorhuid en den eikel, doch kon de pis—

(xxxix) Voor zoo ver men lot liet juiste bepalen van het vaderschap besluiten kan, zijn er meerdere voorbeelden bekend van liypospadiaei, Melkc kinderen teelden. — Hoewel zeldzamer , wordt evenwel de opening der urethra soms op'den rug van de penis gevonden; alsdan dragen zulke voorwerpen den naam van epispadiuei. Vert.

(1) Meissner's Eneyelopadie der mcd. Wissenschaften, nach dem Dict. de Medicine frei bearbeitet. VI , S. 440.

(2) Compte rendu medieo chirurgical des observalions receuillles dans la salie des filles-rnères de 1'höpital gunéral de la Cliarité de Lyon. 1825.

(3) Rust's Magazin fiir die gesaminte Heilkunde. Bd. XV11I , Heft 2.

Sluiten