Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buis niet bereiken ; dien ten gevolge stierf het kincl. In een ander soortgelijk geval zette hij de penis twee linien onder den eikel al r vond cene openc pisbuis , en stelde cenen regelmafigen weg ter pisontlasting daar; doch ook dit kind stierf elf dagen later aan ontsteking in den onderbuik, tot welke misschien wel door deze ingrijpende behandeling de aanleiding gegeven was. Rubiach was gelukkiger. Ook hij beproefde, ofschoon zonder gevolg, bij een knaapje, dat met vergroeide pisbuis geboren werd , de opening van het aan den eikel zigtbare spoor der pisbuis, en deed dezelve later nogmaals, echter even ongelukkig, aan het onderste gedeelte der roede. Toen eindelijk na groote onrust van liet kind de pis door den endeldarm wegvloeide, meende 11cül\cii , dat er eene vergroeijing der blaas met dezen bestond , en beproefde nu eenc derde operatie , waartoe hij cene fijne zilveren sonde half liet afslijpen , welke hij eene behoorlijke kromming gaf en onder den eikel inbragt, waardoor het hem, na herhaalde pogingen, gelukte , de blaas te openen, en de pisontlasting langs den nieuwen weg daar te stellen. Ook nog na verloop van twee jaren had er nooit, eene storing in de urine afscheiding plaats gehad. SchneidiiR (1) vond bij een kind van vier dagen eene aangeboren paraphiniosis met vergroeijing der pisbuisopening ; daar de laatste slechts oppervlakkig was, werd dezelve gemakkelijk geopend, waarbij cene zeer groote hoeveelheid dampende pis ontlast werd , en het kind dadelijk rustig werd. Buret (2) beproefde de operatie in een geval, waar, in plaats van cene opening van de pisbuis (xl) , slechts eene oppervlakkige groef werd waargenomen, en was zoo gelukkig, oogenblikkelijk na het insteken van het lancet de pis te zien alv'locijen. Bij imperforatie der voorhuid doet men wel het voorste gedeelte van dezelve geheel weg te nemen.

Eindelijk wordt ook nog de vergroeijing van de scheede (atresia vaginae) bij pasgeborenen aangetroffen; en ook deze verschilt, naarmate dezelve door een te stevig maagdenvlies (atresia hymenea) ol door een ander tegennatuurlijk vlies (atresia vaginea membranacea), door vergroeijing der inwendige schaamlippen (atresia nymphaea'), of eindelijk door vergroeijing der wanden der scheede met elkander (atresia vaginae absoluta) veroorzaakt wordt (3).

De vergroeijing van de scheede wordt zelden erkend, voor den tijd der puberteit, omdat gewoonlijk eerst bij de afscheiding van het menstruaal bloed, door dcszelfs verhinderde uitscheiding, ongemakken worden waargenomen. Slechts de alresia nymphaea wordt eer opgemerkt, en wij hebben dezelve bij kinderen dikwijls geopereerd , omdat het ons doelmatiger voorkomt, de operatie dan te doen, wanneer de nymphae nog minder ontwikkeld en bloedrijk zijn, en wanneer wij de vrouwelijke

(1) Gcmeins. deutsche Zeitschr. f. Geburtsk. Bd. III, St. 5, S. 481.

(■2) Nouvelle bibliothèque mèdieale. Paris, 1829. Dee.

(xl) Cotisbruch verbaalt een geval , waarin de voorhuid over het roedeiihoofd zamengegroeid en door de opening der urethra gedrongen was.

Vert.

(3) Uitvoerig is dit gebrek in ons Handbuch der Frauenzimmerkranklieiten naeh den neuesten Ansichten und Erfahtungen (Bd. I, S. 162 , 2(51 , 31U en 347. Leipzig , 1842 en 1843) behandeld geworden.

Sluiten