Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groole ophooping van Wartok's smeer verdikt is. Wordt de navelstreng droog, dan neemt dezelve de kleur van doorschijnend hoorn aan en men ziet in den vorm van drie donkere strepen de navelvaten in dezelve aanwezig. Ook schijnt het verdroogen der streng des te spoediger te volgen, hoe meer dezelve gedurende het geboren worden reeds verwelkt was, hetgeen zich door eene gele of naar het groene zweemende kleur, en eenen weeken toestand van dezelve te kennen geeft. Zoodra op deze wijze de navelstreng verdroogt, krimpt door het hard wordend smeer de huid van den buik, en er ontstaan, zoo als men duidelijk ziet, plooijen op die plaats, waar het Wharton'sche smeer ophoudt, waardoor het afvallen van de navelstreng wordt veroorzaakt (xlvii). Valt de dunne en magere navelstreng af, dan is gewoonlijk het likteeken aan den navel reeds gevormd , terwijl men bij dikke en vette navelstrengen bijna altijd aan de basis eene ontstokene , roodc, gezwollen huid, en na het afvallen eene etterende oppervlakte aantreft. Wordt in dusdanige gevallen niet zorgvuldig iedere drukking der navelbanden en windsels op den ontstoken navel vermeden , dan breidt zich somijds de ontsteking in alle rigtingen over de buikbekleedselen uit, en geeft aanleiding 'tot het erysipelus neonatorum. Om deze drukking te vermijden geeft Billard (1) den raad , altijd dat gedeelte van de navelstreng , hetwelk droog geworden is , at te snijden, en een compres met eene opening, door welke men het overblijvende gedeelte van de streng vrije speling laat, op den navel te leggen. VV ij hebben , eenige jaren geleden , een geval van erysipelas der buikbekleedselen met eene zoo lievige verettering van den navel waargenomen, dat deze eene trechtervormige groef van eene zoodanige uitgebreidheid vormde , dat men gemakkelijk het bovenste lid van den wijsvinger in dezelve leggen kon. In die gevallen nu , waarin ontsteking en verettering van den navel aanwezig zijn, wordt het afvallen van dc navelstreng altijd vertraagd , omdat de vaten langen tijd aan de ettering wederstand bieden , en niet verdroogen kunnen.

Zal de navelstreng regelmatig van de huid van den buik worden algestooten, dan is het noodzakelijk, dat iedere rekking en trekking aan, alsmede iedere drukking op dezelve vermeden wordt. Welke nadoelen mishandelingen van de navelstreng kunnen te weeg brengen, blijkt uit een door

(xlvii) Het verdroogen der navelstreng blijkt het gevolg te zijn van eene physiologische werking , doordien het aan de placenta verbonden gedeelte , als ook liet aan doode pasgeboren vruchten gehechte stuk in den regel niet verdroogt, inaar aan de physisclie wetten der ontbinding en rotting onderworpen is. Dit verdroogen begint aan liet losse einde" van de navelstreng. -- Ter verklaring der afstooting van de navelstreng heeft men zeer verschillende oorzaken opgegeven , als : inllammnlie, gangreen , suppuratie, afsnoermg door de epidermis , maceratie van de basis der navelstreng , ten gevolge van eene uittweeting van weiachtig vocht en ontbinding van de gelatina whartoniana, spontane afscheiding, even als bij de zaden der cueurbitaceae , het inwendig terugtrekken der vasa uml.ilicalia en de uitwendige beweging aan de streng , Meismer's bovenvermeld verdroogen der gelei en liet plooijen der huid enz. Meerdere of mindere der genoemde oorzaken schijnen echter naar de verschillende omstandigheden zamen te werken. Vert

(1) Billard's Krankheilen der Neugebornen und Siiuglinge. Aus dei» rranz, \on /'. L. Meissner. Lcipzig ? 1829. 8. S. Vó,

Sluiten