Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiaar «leze kwaal altijd aangeboren is , cn ais gebrek in de eerste vorming, of volgens Meckel, Burns cn anderen, als uit gestremde ontwikkeling voortgesproten te beschouwen is-. Gewoonlijk heeft men ccne gebrekkige beenvorming als de oorzaak van de spina bijida aangenomen; onlangs echter oppert W. Fisher (1) het vermoeden, dat de splijting van de ruggegraat meer het gevolg zijn zonde van ecne onregelmatige ontwikkeling van het aan dezelve beantwoordend gedeelte van het zenuwstelsel , dan wel eene bijzondere storing in de beenvorming (liv). Vroeger geloofde men, dat deze gebreken cn nog verscheidene andere het gevolg waren van eenen val, stoot, slag of van andere gewelddadigheden , welke den zwangere voor de verlossing op den buik waren aangebragt; dit schijnt intusschen niet zoo Ie zijn; wel echter schijnt slechte voeding en kwaadsappigheid , vooral de scrophuleuse en rachitische der moeder, invloed uitteoefenen , want slechts daardoor kan men verklaren, hoe het komt, dat eene moeder dikwijls meermalen kinderen met dit gebrek in de vorming ter wereld brengt. Wij zelve zagen twee moeders tweemaal kinderen in dien toestand baren, bij welke duidelijk de kcnteckenen van klierziekte aanwezig waren. Eveneens schijnen syphilis en arthrilis der moeder te werken. d'Outrepost (2) verloste eene vrouw , die reeds vroeger drie kinderen gebaard had , van welke het eene met spina bijida dood ter wereld kwam , van tweelingen , die beiden met dezelfde kwaal behebt waren. In alle drie de gevallen nam de zak de streek der drie onderste lenden- en der twee bovenste heiligbccnswervelen in. Ook Salzmann en Camper zagen dit gebrek bij meerdere kinderen van eene en dezelfde moeder voorkomen.

De scheikundige ontleding van de in het gezwel bevatte heldere vloeistof heeft aangetoond , dat dezelve de grootste overeenkomst had met de vloeistof bij hydrocephalus aanwezig, daar zij eene mindere hoeveelheid eiwilslof bevat dan het vocht, bij andere waterzuchten voorkomende.

De voorzegging is altijd ongunstig, en al zijn er ook gevallen bekend van individuen, die, met die kwaal behebt, verscheidene jaren lang geleefd hebben, is echter dit leven hoogst ellendig en een vroegtijdige dood desniettemin het gevolg der ziekte. In het bijzonder rigt zich de voorzegging naar de grootte van de splijting der ruggewervels en naar de streek van de ruggegraat,, in welke deze voorkomt, want men heeft waargenomen, dat kinderen des te langer in het leven kunnen worden behouden, hoe meer de spleet zich in de nabijheid van het heiligbeen bevindt, terwijl daarentegen de dood spoedig volgt,

(1) L'Institut. 1837. Juill. — SthmidCs Jahrb. Bd. XVII, S. 19<5.

(2) Gcmeinsame deutsche Zeitschr. fiir Geburlsk. Bd. IV , lift. 4 , S. 860.

(liv) Ofschoon hydrorrhachis meestal niet spina bifida verbonden gaat,

zoo zijn zij niet onafscheidelijk cn dus niet volstrekt afhankelijk van elkander. l'orlal, Mohrenheim enz. namen hydrorrhachis in de natuurlijke rnimte tusschen den laatsten lenden- en eersten heiligbeenswervel zonder spina bifida waar. Swagerman en anderen zagen integendeel gespleten ruggegraat zonder afwijking van het ruggemerg of van deszelfs bekleedselen. In ieder geval behoort de verklaring van den oorsprong der hydrorrhachis cn der spina bifida niet als een en hetzelfde ineengesmolten te worden, al zon ook spina bifida vaak het gevolg van de vochtopbooping kunnen zijn. Vert.

Sluiten