Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer de halswervelen gespleten zijn. Ten opzigte van ile grootte der spleet is het natuurlijk, dat liet gunstiger is, wanneer slechts een of twee wervels gespleten zijn, dan wanneer zich dc spleet over meerdere wervels uilstrekt, in welk geval volstrekt geenc hoop op vergroeijing of sluiting overblijft, die voorzeker in het eerste geval somtijds, ofschoon dan ook zelden, plaats heeft. — Neemt men waar, dat het gezwel in grootte (oencemt, of neiging heeft tot ontsteking, dan volgt gewoonlijk verzwering en verwoesting van de ruggewervels, wanneer de ontsteking niet reeds vroeger op ruggemerg en hersenen overgaat , en daardoor reeds vroeger den dood veroorzaakt. HocHSTaTTER (1) beweert, dat de splijting van de ruggegraat somwijlen ook na de geboorte ontstaat, en dat in dit geval meer hoop op genezing bestaat, dan wanneer de kwaal aangeboren is. v. Ammon (2) noemt te regt die gevallen de gunstigste , waarin niet tegelijker tijd hydrocephalus aanwezig is.

Hoe wanhopend ook in de meeste gevallen het vooruitzigt op genezing is, heeft dit echter dc geneeskundigen niet belet, naar dezelve te streven. Wel is waar zijn verscheidene voorbeelden uit vroegeren tijd bekend geworden, welke bevestigen , dat dc kwaal geneeslijk is, misschien heeft men echter wel in de meeste dezer gevallen de ziekte met eene andere verwisseld, daar ook somtijds dergelijke verzamelingen van water in het celweefsel in de streek van de ruggegraat, zonder splijting der wervels, voorkomen. Alle vermetele operatien, en ieder krachtig ingrijpen der kunst is voorzeker te laken , en die geneesheeren schijnen den meest rationelen weg te bewandelen, welke zich vergenoegen, de lijdende deelen voor uitwendige beleedigingen te bewaren en te beschutten. Dien ten gevolge behoort de kuur slechts palliatief te zijn en daarin te bestaan , dat wij zoeken de huid dikker te maken, ten einde eene scheuring te voorkomen, en uitwendige drukking en wrijving te vermijden. Om dit te bewerken , legge men compressen van pluksel, of van oud , zacht linnen op het gezwel, waardoor tevens het grootcr worden van helzelve verhindert wordt; verzuimt men dit, dan ontstaat, ten gevolge van de wrijving der kleedingstukken, ontsteking en verzwering. Deze compressen worden tevens met geestrijke middelen of met Goulard's loodwater vochtig gemaakt. De aanwending van prikkelende middelen, vooral van zalven en pleisters, is aftekeuren. Om iedere aanhoudende drukking te vermijden , late men het kind niet op den rug, maar altij d op de zijden liggen.

Voor het overige heeft men verscheidene middelen beproefd, b. r. naar het voorstel van Richter , op eenigen afstand van de lijdende plaats fontanellen te leggen; — Stoll, Choi'ART en Üesault , prijzen het doortrekken van eene seton door het waterige gezwel aan, om het water te doen wegvloeijen, zonder dat daarbij de lucht kan indringen; wij luimen echter dit prikkelende middel niet goedkeuren , daar het bijna zonder twijfel ontstekingen ettering veroorzaakt, en daardoor zeker meestal den ongelukkigen uitgang bespoedigt, zoo als het geval van Dzojidi (3) bewijst; ook Scnörrrzag bij eenen elfjarigen zieke onmiddellijk na het door-

(1) Diss. de spina bifida. Altorf, 1703.

(2) Zijn maandschrift. Bd. 111. lift. I.

(5) Saliburger medic. chirurg. Zeilung. 1822, Bd. II. S. 50ï.

Sluiten