Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst don 18den dag na ile djieralic. l'rocven Ier genezing door insnijding deden b ried (I) en 'I'iiiebavld (2); beide gevallen liepen dooddijk al'. Slechts I. N. Held (3) deelt eene op die wrjze gedane operatic bij een lUjarig meisje mede, bij hetwelk men de kwaal vooreen honiggezwel gehouden, en toen men dc dwaling bemerkte, dadelijk een zacht drukkend verband aangelegd had, waarop zich de opening in den schedel, even als eene trepaanopening, sloot. Eindelijk heelt men nog de ligatuur aangewend, waarvan J. E. Dezeimeris (4) twee doodelijk afgeloopen gevallen aanvoert. Ook Beger is van gevoelen dat de ligatunr slechts zelden moest worden aangewend ; intusschen staal hij dezelve toe bij gesteelde hersenbreuken (volgensTiiomsou), daar, bij gunstigen uitgang, de sluiting van de opening voor het afvallen van het gezwel zoude kunnen plaats hebben.

A). Dc navelbreuk (hernia umbilicalis, omphalocele , exomphalos) is of aangeboren, of na de geboorte, of' ook door uitrekking van de navelslreng gedurende de geboorle ontstaan.

De aangeboren navelbreuk onderscheidt zich van de later ontstane daardoor, dat zij door eene splijting der buikbekleedselen of gebrekkige vorming van dezelve veroorzaakt, en met een dun, somtijds zelfs doorschijnend vlies bedekt wordt, dat uit het fijne bekleedsel van de navelstreng bestaat, welke, zoo als zeer duidelijk te onderscheiden is, aan het buikvlies grenst, hetgeen zich bij het leven nog duidelijker door dcrzel ver afstooting vertoont, zoodat dc ingewanden alsdan slechts nog door het buikvlies bedekt zijn. In het mijden van dit vlies, of, zoo als Gruveiliïier (5) in twee gevallen zag, iets meer naar onderen , hecht zich gewoonlijk dc navelstreng vast (lx). Deze breuk bevat dikwijls de lever (ten minste gedeeltelijk) en een gedeelte der darmen, welke de zak omsluit, terwijl in dc later ontstaande navelbreuk een gedeelte van het buikvlies en van het net, of ook wel een stukje darm aangetrolFen wordt, hetwelk door den navclring gedrongen is.

De aanleiding lot aangeboren breuken wordt gegeven door eene vorming na gestremde ontwikkeling (Meckel, G. St. IIilaire. (6)), en wel door het ontbreken der buikspieren en der uitwendige beklcedselen rondom den navel.

De aangeboren navelbreuk (hernia umbilici congenita) is gevaarlijk, daar het tcedere vlies, hetwelk de onderbuiksingewanden bedekt, ligt scheurt of door koud vuur wordt aangedaan, hetgeen altijd den dood ten gevolge heeft. Even als Oken (7) beschouwt ook Meckel

(1) J. F. Corvinus, Spec. Inaug. ined. de hernia cerebri. Strassburg, 17't9. 4. — (2) Journ. de Medecine par Desault. Tom. II. 1792. p. 527.

(3) Diss. inaugur. de hernia cerebri in adulta felicitcr sanata. Gissae. 1777. — Richler's Chirurg. Uibliolh. Bd. IV. St. 5. S. 566.

(4) L'cxpérienee. 1837. No. 8. —• Uit Forest observ. chirurg, lib. III. obs. 7. — L. E. Schneider, chirurg. Geschiehlen. Chemnitz 1784. obs. 63. p. 10. en Swcnska Lakare-Sallskapets Handlingar. 1814. Tom. II. No. I.

(5) Anatomie pathologique. Livr. XXXI. PI. V.

(lx) Bij eene aangeboren navelbreuk zijn dc navelslagaderen beneden of op zijde van de vena umbilicalis boven den breukzak geplaatst. Vcrt.

(6) Tératologie. Tom. I. p. 373.

(7) Ueber die Entstehung und lleiluiig der Nabelbriiche. (Preisschrift) Landshut. 1810. 8.

Sluiten