Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Morris (1) maakt bf) gelegenheid, dat hij een geval van eene doodolijk geworden aangeboren liesbreuk mededeelt, de zeer gewigtige aanmerking, dat men bij aanhoudende kolijkpijnen der kinderen "altijd aan eene darmbreuk denken moet.

Wordt de breuk bij tijds erkend, dan gaat gewoonlijk do verwijdering van dezelve met geene groote moeijelijkheden gepaard, en om 'dezelve te bewerken , hebben wij drie aanwijzingen ter genezing. De eerste aanwijzing vordert het inbrengen , hetwelk zeer eenvoudig is , en door de drie voorste vingers der hand verrigt wordt, van welke de duim, en de middelste vinger aan de zijvlakten van de breuk , het voorste lid van den wijsvinger daarentegen aan de onderste vlakte derzelve worden aangelegd. In zeldzame gevallen is intussehen ook in den kinderlijken leeftijd, niettegenstaande de groote lenigheid en medegevendheid der deelen , beklemming van de breuk voorgekomen. Zoo vond b. v. Max. Heine (2) bij eenen vierjarigen knaap eene beklemde liesbreuk, welke slechts na het proefsgewijs aanzetten van bloedzuigers en sterke inwrij•vingen van belladonnazalf kon worden ingebragt. Een geval, waarin bij een kind van zes weken eene liesbreuk beklemd raakte , en nadat alle pogingen tot inbrenging vruchteloos beproefd waren , geopereerd worden moest, heeft onlangs Grossiieim (3) medegedeeld. Toen het kind 17 dagen na de operatic aan eene pcrnicieuse tusschenpoozende koorts stierl, werd het breukkanaal reeds ten volle vergroeid aangetroffen.

Aan de tweede aanwijzing voldoet men door het tegenhouden van de breuk na de inbrenging ; daartoe zijn verschillende voorslagen gedaan en opgevolgd geworden. Wij maakten reeds opmerkzaam , dat in het eerste levenstijdperk , dc natuur het sluiten van den buikring ligt bewerkt > dit kan echter dikwijls niet geschieden, omdat het ingebragte darmstuk gewoonlijk spoedig weder naar buiten gedrongen wordt , waardoor het vergroeijen van den buikring werktuigelijk verhinderd wordt. Om dit naar buiten dringen nu onmogelijk te maken, zijn verschillende toestellen in gebruik gekomen. De eenvoudigste dezer toestellen bestaat in het opleggen van eenen in koud water gedooptcn bundel pluksel, welke door eenen band op den buikring bevestigd wordt. In plaat» van koud water , maken verschillende geneeskundigen van zamentrekkendo afkooksels, b. v. van afkooksels van eiken-, wilgen- en kastanienbast, met bijvoeging van aluin, gebruik, of men bevochtigt deze wieken of compressen met wijngeest of camphcrspiritus. Als een geheim middel heeft men vroeger langen tijd , niet zonder gevolg , eene oplossing van zinkkalk in kokenden azijn uitwendig aangewend. Behalve dit zeer eenvoudig verband, zijn ook wezenlijke breukbanden aanbevolen geworden, wier aanwending echter bij kinderen zeer ongemakkelijk is, en die, uit hoofde van het nat worden bij de pisontlasting, op den duur moeten

» niet tle ingewanden samengegroeid , dan moeten dezelve gescheiden wor» den," is «el gemakkelijker te geven, dan met goed gevolg uit te voeren. Vert.

(1) The 1'hiladelphia Journal of the uiedieal and physieal Sciences, lidited by /V. Cltapmann, W. II. Dcwecs and ./. Godmann. New Series. Vol. I. Nr. II. Aug. 1823.

(2) JSchmidl't Juhib. Ud. XVII. S. 210. Leipzig, 1838.

(3) Medicin, Zcitnng vom Verein fiir lleilk. in Pieussei). 1838. Nr. 20.

Sluiten