Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arnica met azijn, of het verdunde acetum aromaticum aan. Carcs(I) schrijft een mengsel van Mur. ammon. dr. j — ij , Aq. rutae unc. ix. sleet, rutae unc. iv. Tinctur. arnicae dr j — ij voor, en laat dit door middel van met hetzelve doordrongen compressen opleggen; dit middel past intussclieii slechls voor grooterc tinderen, en ook"vele van dezen verdragen hetzelve uit hoofde van de daardoor ligt ontstaande prikkeling der huid niet. Hetzelfde geldt van Dzondi's (2) middel: een met acet. squillitic. bereid empl. gummi ammoniaci. Hem (3) prees azijndampen aan, Voigtel (4) fomentatien inet een decoct. cort. querci, Düürsen (5) inwrijvingen met eene uit hydrargyr. hydroci/an. en axungia porei beslaande zalf, en Ure (6) wasschingen uit een deel tinctur. iodii en zes deelen gedestilleerd water. In de meeste gevallen verdwijnt de kwaal geheel van zelf, waarvan zich ook Versok overtuigd heeft. Mursinna (7) bezigde , nadat hij het water door den openen hals van de scheedeopening terug gedrongen had, omslagen met eene sterke oplossing van de aJuin met spir. vitrioli, waardoor hij verzekert, het volkomen verdwijnen van het water te hebben bewerkt. Wij hebben ons slechts van omslagen van met drooge, aromatieke kruiden, of met mastik en barnsteen (Schoppf myrrhe en masfik) berookte wollen doeken bediend, met het doel, om de werkdadigheid der opslorpende vaten te vermeerderen, en hebben daarmede altijd ons oogmerk volkomen bereikt. Omtrent Cooper's en James Halbrook's (8) voorstel, om de bydrocele daardoor te genezen dat men eenen eenvoudigen of dubbelen draad door het scrotum en de tunica vaginalis trekt, die op den derden ol vierden dag weder uitgetrokken wordt, moeten verdere proefnemingen beslissen. In ieder geval echter is het een ingrijpend middel , hetwelk voor het nog zeer kleine kind onpassend , en tot zoo lang onnoodig is, als men deze kwaal hetzij geheel van zelve of na het ge" bruik van uitwendige middelen ziet verdwijnen. Sciiüpff (9) bragt, na de ontlasting van het water bij eenen 9jarigen knaap, een strookje linnen in het wondje door den steek veroorzaakt, en verzekert, dat in vier uren tijds de noodige adhaesive ontsteking werd opgewekt.

Vele heelkundigen verrigten de operatie van de waterbreuk nog door middel van den troiquart, dien zij in het door het water gespannen scheedevlies van den bal insteken. — Wij hebben deze operatie meermalen, zelfs herhaalde malen bij hetzelfde individu, zonder gevolg zien verrigten en Morsinna schijnt vroeger hetzelfde te hebben ondervonden. daar hij zegt,

(1) Radius's Heilformeln. Lcipz. 1856. 12, S. 81.

(2) Acseulnp. Leipz. 1S21.

(5) Vermischte medicin. Schriften. Bcrlin, 1856. S. 225.

(4) Arzneimitlellehre. Bd. II. S. 40a.

(5) Vfaff's Mittheiluugen. u. s. w. 1856.

(6) Allg. Medicin. Zeitnng. Altenburg, 1856. S. 953.

(7) Journal fiir Chirurgie , Arzneikunde und Geburtshülfe. I. Bd. 2. St. S. 566.

(8) Practical Observations on hydroeele, wilh a view to recommend a now mode of operating for lliat disease, which is cxeiupt from the ineonveniences, lliat have been found to altend all the othcr opcrations. London, 182'5. p. 107. (9) In. op. cit. S. 259.

Sluiten