Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan ten gevolgen hebben, zoo als Lodsmaks (1) zulks door een geval tracht te bewijzen , schijnt ons niet zoo geheel zeker, en de beslissing van dit punt moet aan latere waarnemingen worden overgelaten. —• Als cene merkwaardigheid vermelden wij hier nog de waarneming van Wnisberg, (2), waarin de bal veel te vroeg in den balzak was nedergedaald, zoo als dit bij het onderzoeken van een foetus bleek (lxxiii).

De therapeutische behandeling is eenvoudig. In die gevallen, waarin het kind pijnlijke gewaarwordingen heeft van het neerdalen der ballen, trachten wij door laauw warme baden en pappen, of ook door pijnstillende inwrijvingen, b. v. naar Feiler's raad , door weekmakende opiaatzalven , in wier plaats Carüs inwrijvingen van 01. hijoscyumi aanprijst, verligting te verschalï'eii. In ieder geval is liet verkeerd , naar IjKyret s voorslag, te beproeven , om den bal met de vingers door den buikring te schuiven, daar deze en alle dergelijke handgrepen de pijn vermeerderen, en het ontstaan eener gevaarlijke ontsteking begunstigen , terwijl het gaan, springen, loopen, zingen, en alles, wat eene spanning der buikspieren veroorzaakt, op eene zachte en meer onschadelijke wijze het nederdalen der ballen bevordert. Mogt er reeds ontsteking ontslaan zijn , dan is het aanzetten van bloedzuigers aangewezen, behalve welke Wendt voorslaat ook nog laauwe omslagen van zemelen en Ioudwater aantewenden.

Zoowel gedurende het nederdalen xlcr ballen, als ook nadat zulks reeds geschied is , is het raadzaam , de kinderen rustig in het bed te laten liggen, daar het nederdalen hierdoor verligt, het sluiten van den buikring bevorderd en het ontstaan van cene liesbreuk verhinderd wordt. Laat men de kinderen spoedig daarna opstaan, dan volgc men ten minste den raad van IIenke , dezelve gedurende cenigen tijd óver den buikriug ecnen zwachtel te laten dragen. —Voor het geval, dat de door den buikring nedergedaalde bal in de uitwendige opening van het licskanaal blijft steken, zonder tot de behoorlijke plaats nedertcdalen, heeft, naar opgave van A. v. ScnüMiERG (3), E. Svitser een werktuig uitgevonden, hetwelk op de wijze van eenen breukband wordt aangelegd, en door eene zachte drukking werkt. Wij houden dezen toestel voor overtollig; want ligt de oorzaak van deze somwijlen pijnlijke attractie van den bal, in de drukking van den zich buitengewoon sterk zamentrekkenden cremaster op denzelven, dan zal men dooi' weekmakende en verslappende baden, alsmede door narcotische inwrijvingen , voorzeker gemakkelijker zijn doel bereiken.

Onder de ziektekundige verschijnselen , welke gedurende dit nederdalen der ballen worden waargenomen, brengt E. G. Bredaiil (4) ook het nederdalen der ballen langs ecnen abnormalen weg; eene zoodanige waarneming heeft ons Martiki (5) medegedeeld. In dit geval was ecu

(1) Loder's Journal fiir Chirurgie, Geburtshiilfe und gcrichlliehc Arzncikunde. I. Bd. 2. St. S. 186.

(2) Ibidem. Band I. S. 175. Vergelijk Voigtcl's Ilandbuch der pathol. Anatomie, mit Zusatzen von I'U. 1'. ïïleckel. Ilatle, 1805. Bd.'lII. S.394.

(lxxiii) Cassebohm zou eenmaal in de vierde maand reeds de ballen in het scrotum gevonden hebben. Vert.

(3) Ildser's Repertorium. 1841. Bd. II. Ileft 3.

(4) De tesliculorum in scrotum descensu. üissert. Lips. 1824. 4.

(5) Ilust's Magazin für die gesammle Heilkunde. Bd. XIX. lluft 3.

Sluiten