Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bat, in plaats vandoor den buikring, onder het li ga mentum Falluppii geraakt en in het peririaeuni neergedaald, waarbij natuurlijk het scrotum aan die zijde leeg bleef. Een ander hier te huis behoorend pathologisch verschijnsel heeft Seiler medegedeeld , die bij eene persoon inet misvormde geslachtsdeelen , in de schaondippen twee ligehamen ontdekte welke op het gevoel als ballen voorkwamen, in welke ook eene gewaarwording plaats had , als of die ligehamen krampachtig naar den buikring opwaarts getrokken werden.

Dat eindelijk de ballen voor den buikring blijven en daar ook ontaarden kunnen , heeft N. C, Brïitmger (1) door het mededeelen van een geval bewezen.

Behalve de waterbreuk en het nederdalen van de ballen na de geboorte, komt nog somtijds eene ontsteking van het scrotum der pasgeborenen voor, waarop Autenrjetii inet weinige- woorden het eerst opmerkzaam gemaakt heelt en welke Jaiik (2) onlangs eerst iets naauwkeuriger beschreven heett. Men vindt bij koortsige zieke kinderen , gepaard met opzetting en spanning van den buik (die gevoelig is bij aanraking), hevig braken , verstopping, sterken dorst en andere verschijnselen van ententis meer, eene hardheid en zamentrekking aan de eene zijde van den balzak met opzwelling van de ballen, van welke eene verdikte streng naar de buikholte opstijgt. Daarbij is aan den zelfden kant de onderbuik tot aan de navelstreek toe , hard , gevoelig en gezwollen , het scrotum heet, rood en opgezet. De kinderen laten een kermend geschreeuw hooren, trekken de moeten naar den buik op, klemmen zich met de handen aan alles vast, en onllasten, met pijn en rilling eene kleine hoeveelheid roode , sterk riekende pis. ordt de ziekte aan zich zelve overgelaten, dan volgt er meteoiismus , reutelende ademhaling, sopor, kramptrekkingen, koud vuur aan het scrotum en de dood , terwijl bij vroegtijdige aanzetting van bloedzuigers (aan het perinaeum), het gebruik van calomel , kwikzilverzalf, en weekmakende omslagen, gewoonlijk spoedig genezing plaats heeft Dat dit lijden niet slechts het gevolg is vaneen ontstekingachtig onderbuikslijden , blijkt daaruit, dat dikwijls in het begin der ziekte niets van eene aandoening van den onderbuik te bespeuren is , en dat dezelve , wanneer zij niet geheel en al weg blijft, eerst later te voorschijn treedt (lxxiv). Ecnige malen heeft Jadn , bij den uitgang in genezing, eene druipervormige stol uit de pisbuis zien vloeijen. Omtrent de aetiologie van deze ziekte is nog niets voldoende bekend. Aetekrietii brengt dezelve tot de ontstekingen met uitstorting, die, volgens hem, den overgang van de roosachtige tot de echt parenchymateuse ontstekingen daarstellen, en ook wij hebben van het door ons waargenomen geval van ontsteking en koud vuur van het scrotum , bij het behandelen van de roos der pasgeborenen melding gemaakt.

(1) Diss. de testiculo per annnhim ahdorainatem in canalem peritonaei retropresso ibidemque in scirrhum mutato , posthinc ex eodem exstirpatoetc. Landshut, 1814.

(2) Versuehe fiir die praktische Heilkunde. I. lift. Eisenaeh , 183S.

(lxxiv) Om deze redenen kunnen wij de orde, waarin de verschijnselen

dezer ziekte opgesomd zijn , niet goedkeuren. In het algemeen zou het ons beter toegeschenen ijjii, wanneer deze ziekelijke afwijking niet hier ter plaatse, maar by de erysipolas neonalorum ware vermeld geworden. Vert.

Sluiten