Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daardoor de behoorlijke mcdcjjevendlieid der voorhuid niet te bewerken, dan blijft ons nog slechts dc doorklieving van dezelve over.

In sommige gevallen wordt dc pis daardoor terug gehouden , dat dc urethra door een of ander, in de nabijheid aanwezig gezwel wordt zamengedrukt, zoo als dit b. v. in bet geval van Cole (1) plaats had, waar zich , in de scheede van een klein meisje , twee steenachtige massa's bevonden , die slechts, na het doorsnijden van het perinaeum , met behulp van eenen steenlepel konden verwijderd worden , van welke de eene 5 , dc andere 3 lood woog. liet kind had spelend twee metalen bolletjes in de scheede gebragt, om welke heen zich de steenmassa gevormd had.

Dat eindelijk ook organische ziekten van de pisblaas en de urethra moeijelijkc en pijnlijke pislozing kunnen te weeg brengen, is ligt in te zien. Deze komen echter in den teederen kinderlijken leeftijd slechts zelden voor.

c) Het onvermogen om des nachts de urine optehouden (Enwesis, incontinentia urinae nocturna) is cene kwaal, welke minder bij pasgeborenen , dan wel bij kinderen te pas komt, die reeds een , twee of meer jaren oud zijn , en welke somwijlen tot de jaren der manbaarheid bijblijft: wij maken echter van dezelve gewag, daar wij nu toch eenmaal over de ziekten der piswerktuigen handelen. Tot de oorzaken van deze kwaal behooren zwakte van de sluitspier van de blaas, te groote prikkelbaarheid van de pisblaas , ligchaamszwakte in het algemeen , te vaste slaap, te groote luiheid en gewoonte.

De voorzegging is hier gunstig, want in. de jaren der geslachtsrijpheid verdwijnt de kwaal gewoonlijk Van zelf; dezelve kan echter ook , nadat zij vroeger verdwenen was, bij snelle ontwikkeling der geslachtsdeelen, juist bij de puberteit weder voor eenen korten tijd ontslaan, vooral bij meisjes, hetgeen Camjron aan eene overmaat van prikkelbaarheid, welke door de verandering in het baarmoederlijk stelsel ontslaat, toeschrijft (2).

De genezing van deze kwaal verschilt naar de oorzaken, van welke dezelve afhangt. Bij zwakte van de sluitspier en te groote prikkelbaarheid van de pisblaas (lxxviii), welke zich bij de minste vulling zoekt te ontlasten, is het vangroot nut, de pis bij dag langeren tijd tc doen ophou-

(1) The London medieal Repositorv by G. M. Burrows and A. T. Thomson. Vol. VII. 2.

(2) Een ten hoogste merkwaardig geval van dien aard heeft Du/fin (The Lancet. 1840. April.) medegedeeld. Vergelijk Schmidt's Jahrb. Supplementb. III. S. 121.

(lxxviii) Rilter onderscheidt eene inconlinentia urinae er ethica en torpida infantum; hij houdt echter de laatste voor de menigvuldigste. Ofschoon dit, wegens den meer algemeen zich openbarenden erelhiscben toestand bij kinderen , verwondering baart, zoo schijnt evenwel de pisblaas , volgens meerdere schrijvers , hierop eene uitzondering te maken. Rilter zag voorts in elf gevallen van het genoemde gebrek het beste gevolg van de aanwending van nitrum ; terwijl Berengnier balsam. copaivae met peroxydum ferri aanraadt (1 deel bals. copaiv. met twee deelen peroxyd. ferr. en een bijvoegsel tot pillen van 4 gr. gemaakt, waarvan er cene bij iederen maaltijd ingenomen wordt; later stijge men, tot dat er 10 pillen 's daags verbruikt worden); hierbij laat B. vlijtig infus. fol. jngl. drinken, hetwelk voornamelijk bij algemeene zwakte nuttig zijn moet. Vert.

18

Sluiten