Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in liet ooghouding van den vorigen ziektetoestand geschieden. — Bij eenen met verlamming overeenkomstigen toestand der blaas , raadt Capuiïoh het aanleggen van spaansche vliegen, zelfs bij herhaling, aan de dijen en op de billen aan; ook zoude misschien in zulke gevallen de electricitcit goede dienslen bewijzen; terwijl men zich daarentegen van hel inwendig gebruik van de tinctura cantharidum, van de campher of van dergelijke middelen geheel en al onthouden moet.

In enkele gevallen heeft men gezien, dat de incontinentia urinae de begeleidster is der wormziekte , en door de aanwezigheid van wormen opgewekt en onderhouden werd. Voor die gevallen moeten wij, ten einde niet in herhalingen te vervallen, naar die plaats verwijzen , waar over deze kwaal gehandeld wordt, daar slechts, door de verwijdering der wormen, het onvermogen om de pis optehouden, hetwelk hier slechts als ziekteverschijnsel te beschouwen is , kan worden verwijderd. Locher-Balbïr schreef een zes tot achtjarig meisje , hetwelk tevens teekenenvan helminthiasis vertoonde, Calotnel, Jalappa en Sem. Cynac, drie dagen na elkander voor, en genas daardoor de enuresis.

Is de incontinentia urinae alleen uit cene verkeerde gewoonte ontstaan , of het gevolg van eenen te vasten slaap, ol van te groote luiheid y dan hangt hare genezing meer van eene goed geleide opvoeding af. Bij groote traagheid moeten de kinderen meermalen des nachts uit de slaap gewekt en tot opstaan gedwongen worden; was daarentegen te vaste slaap oorzaak, dan moet daarvoor gezorgd worden, dat de spelen en bezigheden van het kind niet te wild zijn, omdat de slaap des te vaster pleegt te zijn, hoe grootcr de ligchamelijke vermoeijing was. Eindelijk heeft men ook daarvoor te zorgen, dat de kinderen niet te korten tijd voor het slapen gaan, het darmkanaal te zeer met spijzen vullen , zoo als ook het drinken op dien tijd moet vermeden worden. Onder de mechanische toestellen is de door J. Hijslop (1) voorgestelde, de onschadelijkste. Hij nameen stuk bougie, bevestigde hetzelve door middel van hechtpleister onder den penis , zoodat de pisbuis in derzclvcr geheele lengte daardoor werd zamengedrukt. H. zegt door dit middel binnen drie dagen eene negenjarige incontinentia urinae, bijeenen 13jarigen knaap, genezen te hebben, en ook Krüger-Haksen prijst dit middel aan ; de hechtpleister mag echter niet het geheele lid omgeven , daar zulks bij erectien nadeelig zoude kunnen worden (txxx).

d) Pisgruis en Pissteenen. Zoowel onmiddellijk na de geboorte, als langen tijd na dezelve , ontstaan somtijds ongemakken , door pissteenen veroorzaakt, welke gemakkelijk van die, door andere aandoeningen der piswerktuigen opgewekt, te onderscheiden zijn. Zij ontstaan ol door

(1) Medieo-chirurg. Transaclions. London, 1815. Vol VI.

{ixxx) Met een enkel woord zij onder deze rubriek aangestipt, dat ook kinderen, volgens de waarnemingen van Morton t aan diabetes mellitus kunnen lijden, welks verschijnselen voornamelijk bestaan in snelle vermagering, overmatige diarrhee, hevigen dorst en het lozen van eene buitengewone groote hoeveelheid urine, die , even als bij volwassenen, suiker bevat. .Horton genas daarvan een kind door eene stipt volgehouden melkdiëet ; de eenige drank, dien hij hetzelve tot lcssching van den dorst toestond , was een mengsel van honig met het slaalwater van Islington. Vert.

Sluiten