Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit niet mogelijk zijn, dezelve langs eenen heelkundigen weg te verwijderen.

Ten opzigte van de dieet rade men , voor grootere kinderen , de plantaardige spijzen en waterige voedingsmiddelen in het algemeen aan , dierlijk voedsel moet echter gedurende langen tijd geheel onthouden worden. Mogten reeds zuigelingen, zoo als wij zulks herhaalde malen hebben waargenomen, tot de ontwikkeling van pisgruis aanleg toonen, dan verwijdere men dezelve vau de borst dfr moeder of van de zoogster, en geve hun eene geheel nieuwe min, bij welke zoo als bekend is, de melk dunner is en meer met wei overeenkomt (lxxxi). Indien deze melk de kinderen niet genoeg verzadigt , dan voede men dezelve met dunne kost, zoo als dit vroeger, bij gelegenheid dat wij over de wijze van voeding der zuigelingen gesproken hebben , is opgegeven.

liet rijkelijk genot van waterige dranken en het gebruik van baden is des te noodzakelijker, hoe meer vloeistof er tot oplossing van liet piszuur gevorderd wordt, en hoe meer de pis zich , bij geringe hoeveelheid , verzadigd vertoont. In dezelfde mate echter als men de hoeveelheid van de pis zoekt te vermeerderen, moet men ook trachten andere uitscheidingen te doen verminderen, vooral het zweet; want een ieder weet, dat des nachts, wanneer door de vederen bedden de huiduitwaseming vermeerderd is, minder pis , en deze verreweg meer verzadigd , ontlast wordt, dan bij dag, en dat door sterk zweten deze verhouding in nog hoogeren graad toeneemt. Uit dien hoofde is voor kinderen, die aan pisgruis of aan pissteenen lijden , het slapen op ma1 rassen en het ligt bedekken aanteraden.

Om de oplossing of onl binding der pissteenen of van het pisgruis te bewerken, schrijve men de koolzure alcalien voor, hetzij in den vorm van koolzure zouten of van natuurlijke koolzure wateren, lleeds na weinige dagen bewerken deze middelen eene verandering in de pis; het piszuur verbindt zich met de overlollige bases en het koolzuur wordt vrij. Deze werking der alcaliën is sedert lang bekend , en reeds voor dat Magendie het nut van deze middelen en hunne rationele aanwending bewezen had , was men langs eenen empirischen weg tot de kennis daarvan geraakt. Zoo prees reeds in het jaar 1792 W. Falconer het luchtzure (luüsaure) alcalisehe water ; Tnoa. Beddoes het in eene warme lucht tot poeder vervallene natrum otsal sodae; le Dran de inspuilingen met verdund kalkwater in de pisblaas; Mascagni de koolzure alcalien; Fourcroy de loog van bijtende potasch of natrum ; Reinlein het sul sodae met aqua petroselini; Virly bijlende potasch; ISrande en Sutleffe de magnesia usta; Anna Stepiiens de gebrande eijerschalen ; Gild. Bi.ane de koolzurepolasch ; Rau het kali zooticum; Itocioitf.t het onzijdige koolzure natrum ; Ségalas de alcalische dranken; Prout de koolzure alcalien ; v. Vering het facliinger mineraalwater, en I'etit en Leroij (1) de bronnen vau Vicuy. De doelmatigste middelen zijn zonder twijfel het koolzure natrum en de koolzure potasch , wier nut zich ook in talrijke gevallen bevestigd heeft, en de geconcenlrecrde boraxoplossing, voor

(l.xxxi) In ieder geval zorge men, dat de zogende zoo veel mogelijk van plantaardig voedsel, zeer spaarzaam van stikstolhoudende en in het geheel niet van vette spijzen gebruik makc. Vert.

(1) Hisloire de la 1 illioti itic, préeédée de réflexions sur la dissolulion des ealculs urinaires. II. Edit. Paris, 1839. 8.

Sluiten