Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

empl. diach. compos. met empl. ma la die. bedienen kan; een aan hctzellde doel beantwoordend huismiddel is een mengsel uit meel en honig.

In enkele gevallen heelt men deze zwelling der borsten slepend zien worden, en zich alsdan meer van verdoovende middelen en pleisters bediend. Osianoer raadde in dit geval eenen met honig bestreken omslag van herb. cicutae. Elke prikkeling, alsmede het uitdrukken van het gezwel moet ten slrengste vermeden worden, daar anders tot andere kwalen aanleiding gegeven wordt. Heyïelder wil opgemerkt hebben, dat de verharding der horsten vooral bij zulke pasgeborenen voorkomt , wier vaders herhaaldelijk syphilitisch geweest waren ; dit strookt echter niet met onze waarnemingen (lyxxiv).'

18) Geelzucht der pasgeborenen (7clerus recens natorum).

De pasgeborenen worden zeer dikwijls, den derden of vierden dag na de geboorte, door eene geelzucht aangedaan, welke van deze ziekte bij volwassenen zeer in het oog loopend onderscheiden is. Zij uit zich door het geel worden der huid van het gezigt en eene gele tint van de oogen, en zonder dat er verder een enkel ziekteverschijnsel te voorschijn treedt, verspreidt zich deze gele kleur over de geiieele oppervlakte des ligchaams (lxxxv), neeint langzamerhand toe en even zoo weder af, tot dat zij somtijds na weinige dagen weder verdwijnt , somtijds daarentegen negen, ja zelfs meer dan veertien dagen aanhoudt. Daar het grootsle getal der pasgeboren kinderen door de geelzucht wordt aangetast, zijn vele geneesheeren tot het denkbeeld gekomen, dat zij een natuurlijk gevolg was van de bij de geboorte in het kinderlijk ligchaam plaatshebbende gewigtige veranderingen; waarom zij dezelve geenszins als een ziekteverschijnsel , maar veeleer als een physiologisch proces beschouwen. — Bij atrophische en scrophuleuse kinderen vertoont zich somtijds eenige weken of maanden na de geboorte insgelijks eene geelzucht; deze is echter in haar wezen reeds geheel van die der pasgeborenen afwijkend, en dezelve slaat altijd met eenen ziekelijken toestand van de lever in verband.

Over de wijze van ontstaan van deze ziekte en de tot dezelve aanleiding gevende oorzaken , zijn zeer uitcenloopende meeningen geuit, en nog altijd ziju

(lxxxiv) Ilier vinde tevens de medegedeelde opmerking van Ollivier eene plaats, dat er namelijk bij meisjes niet zelden eenige dagen of weken na de geboorte rood en vloeibaar bloed uit de vagina vloeit. Deze uitvloeijing, die volgens O geheel en al aan de inenses herinnert, duurt soms eene week, veertien dagen en langer, zonder dat het kind daardoor in bet minst aangedaan schijnt. Dezelve verdwijnt van zelf en vereisebt geene andere zorgen dan reinheid. Het is als of in deze gevallen de natuur een praeludium geeft van de geslachtsverrigting, welke later ontwikkeld en geregeld zal verschijnen. Vert.

(lxxxv) Niet de geheele oppervlakte der huid is altijd geel gekleurd : deze kleur kan zich bepalen tot het gelaat, tot den tronk enz.; niet zelden komt de geelte op de eene plaats te voorschijn , nadat dezelve op de andere verdwijnt. Waarnemingen leeren voorts dagelijks, dat de conjnnetiva dikwijls niet in de gele kleur deelt. Deze laatste eindelijk bepaalt zich niet alleen tot de uitwendige oppervlakte , doordien men vaak gelijktijdig verreweg de meeste inwendige werktuigcu , b\j afwisseling, geel gekleurd heeft aangetroffen. Vert.

Sluiten