Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

consocutive syphilis lijdenden vader. Adf.lmahk (1) maalt ons met een geval van ozaena in eenen afschuwelijken graad brj eene zwangere hekend, wier kind zelfs 5 maanden na de geboorte nog geen spoor van besmetting vertoonde. — Het is buiten allen twijfel, dat de meeste kinderen eerst na de geboorte door moeders, zoogsters en bakers besmet worden ; hetzij echter de besmetting aan het kind bij de bevruchting, gedurende de zwangerschap, bij de verlossing of zelfs eerst na deze plaats vinde (want deze strijd is nog volstrekt niet beslist), het is een geluk, dat deze omstandigheid op de behandeling van de syphilis hij pasgeborenen volstrekt geenen invloed uitoefent. Ons is het geenszins duidelijk , hoede besmetting voor de geboorte geschieden moet, en wanneer zij wezenlijk plaats heeft, zoude liet uitbreken van de ziekte niet steeds tol na de geboorte kannen worden uitgesteld (c), maar moest, bij de overgroote werkdadighcid van het watervaatstelsel, reeds gedurende de zwangerschap aanmerkelijke vorderingen maken, en naar verhouding verreweg grootere verwoestingen aanrigten, dan bij volwassenen. Dat echter de Syphilis in het kinderlijk ligchaam wezenlijk veel sneller verloopt, blijkt na het uitbreken van dezelve bij pasgeborenen, en wij vinden ons derhalve genoopt, slechts cenen dubbelen weg van besmetting als mogelijk aantenemen , en wel 1) bij den doortogt van liet kind door de teeldeelen gedurende de verlossing (ci), en 2) na de geboorte, insgelijks door onmid-

(t) Schmidt's Jahrbücher. Bd. VII. S. 209. 1835.

(c) Meissner somt nogtans zelf meerdere geneeskundigen op, welke onmiddellijk na de geboorte verschijnselen van syphilis opmerkten ; bij deze verdienen nog gevoegd te worden tleinecken , .Walton, Alibert, Cruteilhicr, Htcorrl en zoo vele anderen. Zelfs de tegenstrevers van den overgang der syphilis tot de vrucht wedersproken, gelijk uit Ilichter's woorden blijkt, de aangeboren kenteekenen niet, hoewel zij dezelve uit eene andere bron doen ontstaan. Bij uitnemendheid evenwel pleit voor den overgang door bet moederlijk bloed de waarneming van l/ciiteckcii, die een aantal vrouwen behandelde, nadat zij door eene uitzuigster waren besmet geworden; de meeste derzelve, die naderhand weder zwanger werden , verlosten of voorbarig of braglen doode kinderen ter wereld , welke onloochenbare sporen van syphilis mede bragten; eenige baarden wel is waar levende kinderen , maar uien bemerkte spoedig na de geboorte verschijnselen van syphilis aan dezelve, waarvan zij dan ook het offer werden. Zij waren geenszins bij den doorgang door do genitalia besmet, daar deze deelen bij al de vrouwen gezond bleken te zijn. — Ook Jahn zag meerdere kinderen met teekenen dezer ziekte ter wereld komen • daarenboven meent hij , dat deze niet altijd dadelijk worden opgemerkt ,

uit hoofde van het huidsmeer en de veranderlijke kleur der huid. In

het algemeen is bet waarschijnlijk, dat, gedurende het foetaal leven , de door bet aqua amnii enz. omgeven eigenaardige huid niet zoo geschikt is tot het vormen van uitslagen, als na de geboorte, om welke reden welligt de uitwerking der ziekte bij de vrucht veelal zich meer tot eene nadcelige inwerking op het vegetative leven in bet algemeen bepaalt; hieruit echter spruit wijziging van verschijnselen , niet zoo zeer van ziekte voort. Vert

(ci) Wij voor ons kunnen de waarheid dezer stelling in geenen deele als onvoorwaardelijk aannemen: 1°) doordien blennorrhoea venerea, zonder chankers of syphilitische verzwering der vrouwelijke teeldeelen , geene «sigenhjke syphilis te weeg brengt; 2°) wegens de tegen de plaatselijke

Sluiten