Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iïtj de pasgeborenen biedt de syphilis de volgende verschijnselen aan: gewoonlijk vertoonen zicli, wanneer de bcsmelting gedurende de geboorte plaats had , eenige dagen na dezelve, en wanneer het kind eerst later besmet werd, na onbepaalden tijd, de eerste sporen der ziekte aan die deelen , welke met de teederste huid bedekt zijn, b. v. aan de oogleden, lippen, in de mondholte zelve, aan den navel, den endeldarm en aan de geslachlsdeelen. Ook over de verdere oppervlakte de» ligchaams, voornamelijk (usscheu de vingers, pleegt zich de syphilis te verspreiden, en komt dan in den vorm van kleine puistjes te voorschijn die een rood, koperkleurig of loodkleurig aanzien , somtijds zelfs eene blaauwachtige kleur hebben , openspringen, eene scherpe en kwalijkriekende vloeistof uitstorten en voortvreten, zoodat zij vlakke zweren met stijle randen en witten spek acht igen grond vormen. Krijgen deze zweren een biaauwaehtig-rood, of wel een blaauwachtig-zwart aanzien, dan geeft zulks den overgang tot versterf te kennen. De huidoppervlakte vertoont vlakken van een koperkleurig aanzien, of de opperhuid verschijnt gerimpeld , of er treden papnlae of puisten van een eveneens koperkleurig aanzien te voorschijn, die gewoonlijk in verzwering overgaan. Dergelijke verzweringen komen ook voor aan de mondhoeken , den aars en de geslachlsdeelen, alsmede aan de tong, de lippen en het slijmvlies van den neus. Het slijmvlies van den mond verloont zich ligt ontstoken , gespannen en glanzend. Ook het slijmvlies van den neus zwelt op , zoo dat de kinderen niet in staat, zijn de lucht door den neus op te halen. Ontstaat bij kinderen eene venerische oogontsteking, dan wordt ook de oogappel aangedaan , waardoor dezelve zich van de gewone Blepharophthaltnia neonatorum onderscheidt. In het bijzonder is de syphilitisehe ontsteking van den oogappel gekenmerkt door eene fijne , bleekc , roosachtige roodheid van de selerotica, die het duidelijkst aan den rand van het hoornvlies zigtbaaris, en zich langzamerhand naar het achterste halfrond van den oogappel toe verliest. De pupil vernaauwt zich daarbij eenigzins en het hoornvlies wordt troebel. — Gedurende liet verder beloop der ziekte ontstaan builen aan het hoofd , aan de vingers en teenen , in de streek der nagelworlels , het ligchaam vermagert, het gezigt krijgt een oud aanzien , in de mondholte ontstaan spruw en zweren , de stem wordt lieeseh , het slikken en de ademhaling worden moeijelijk, uit oogen, neus en ooren vloeit eene dunne, etterige vloeistof, en op de geheele oppervlakte van het ligchaam komen gezwellen , scheuren , eelt en wratten tevoorschijn. De huid der billen , van den navel, aan de dijen , de schaamlippen en den balzak , aan den mond , in de handen en aan de voetzolen , verschijnt rood en gespannen (cutis tenxa chronica volgens Gölis). Had de ziekte reeds langen tijd geduurd , dan worden alle stelsels aangetast; en er ontstaan zelfs beengezwellen , die in beenzweer overgaan. De volgorde van deze verschijnselen is zeer onbestendig, en dikwijls zijn slechts enkele dcrzelve aanwezig.

Als eenen bijzonderen vorm van de syphilis bij pasgeboren kinderen

tuin of de vulva , soms aan hel geheele ligchaam ; deze vlekken gaan binnen een paar weken in vlakke, spukaehtige en voortvretende zweren over: niet zelden paren zich daarmede verzweringen in de fauees en aan de mondhoeken ; van daar de heesche slem, het nachtelijk schreeuwen, slapeloosheid, moeijelijke slikking, uittering en de dood. V&rl,

Sluiten