Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze Ziekte schijnt, even als alle andere ziekten der pasgeborenen , bit ° eu7"v, "5 Zen etn kwaadaardig karakter aantenemen en allé

Kn' 11 16 trotSeren; In den beSinne neemt dezelve ook aldaar hetzelfde beloop, en men kan geene aandoening van den oogbol ontdekken. In plaats dat echter met de zwelling der oogleden en de beginnende slijmafscheiding de ontsteking verminderen zoude, worden beide de oogleden somtijds bard, zwellen tot de oogkasranden op, zijn zeer heet en rood, en leveren het voorkomen van erysipelas (cxvi) Bil et „oenemen der ziekte vertoont zich het bindvlies der oogleden opgezwollen en loodkleurig, en Heyfelder maakt de opmerking, dat ook nu en dan eene aanmerkelijke bloeding, uit deze kan ontstaan, waardoor ontsteking cn zwelling gewoonlijk afnamen. Deze bloeding zoude zich zelfs vier tot vijfmalen kunnen herhalen, en altijd eene vermindering in de hevigheid der verschijnselen ten gevolge hebben.

bln^Wl'de,°°l®tekinS het 005 zelf aantegrijpen, dan wordt de sclerotica bloedrood het hoornvlies mat, tusschen de platen van hetzelve vormt zich etter, welke in de voorste oogkamer dringt, deze barst, liet waterach-

llm « •', WGff' 6n daa,bij «aal tevens de kristallens verloren. Deze on„unstiue uitgang met een ongemeen snel beloop heeft gewoonliik dan plaats, wanneer eene syphilitische besmetting aanwezig was. J

De pnmairezitplaats der ziekte schijnt in de meibomiaansche klieren te ziin, uit welke zi] op het bindvlies overgaat. Het wezen der ïiekte is eene eigendommelijke ontsteking, die door contagium aanstekend is en ook niet P m'5e, gestichten en vondelingshuizen epidemisch wordt.

stuw Z T. eel00ft • datJdeZe Zickte' —1 d<= galzucht en 1,P het »7(ol5 18 van eene door uit- en inwendige prikkels voortgebragte , roosachtige ontsteking van het uit- en inwendige slijmvliesstelsel.

Gelukte W 5 L°P 7" cn oogontsteking der pasgeborenen.

Gelukte het de kwaal ,n haren loop tc stuiten, dan verminderen de verschijnselen het eerst in den buitensten ooghoek.

went! Zi,ek,,e.i8 "iet j"i8t te 1,ePalen' enn'St zich nnar het voort-

werken der oorzakelijke momenten cn den graad der ontsteking. In weinige gevallen verdwijnt de ziekte reeds weder na den zevenden of negenden dag, terwijl zij gewoonlijk veertien dagen tot drie weken aanhoudt, wanneer zij niet slepend wordt. Bij sterke en gezonde kinderen is ?e-

Wim f u°P, d,T Zi''kte 8nclIcr' terwijl het Jijden zich des te langzamer ontwikkelt, hoe zwakker of hoe kwaadsappiger het kind uit

klierziekte 18' of hoe d'jidelijker het bij deszelfs geboorte sporen van vertoonde. Het beloop hangt echter geenszins alleen van de

Krs:ïïeid ™,h:'kim' "f-"»«»•» ™>»»»"«

het met uitwendige invloeden, zoo als hel licht, rook, stof, vochtige woningen, onzindelijkheid enz., in verband. zag inzonder-

vn]C" "V" r00S h8'ffeT0lff kan zijn der blepharophthalmie, zoo kan ook volgens Desmarres , de erys.pelas palpehrae superioris hij jon™ kinderen met zelden oorzaak zijn van dc uitbreiding der onUt„king op conjunct,va. Desmarre, maakt bij deze roos van het bovenste ooplid tevens opmerkzaam op het gevaar der absees vorming, die daaruit somLs voor

° Vert.

(V Heidelberger klin. Annalen. 7 Bd. I Heft. 1831.

Sluiten