Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mtussclicn meestal dc hooldaanleiding in de weersgesteldheid eu bijzondere van het klimaat afhangende invloeden, eensdeels, omdat de ziekte duidelijk epidemisch van aard is en altijd meerdere kinderen te FeIi)k, ook bij de voorzigtigste behandeling aandoet, ten andere, omdat deze oogontstekingen in Engeland, waar zij door het klimaat z mder tegenspraak begunstigd worden , het meest voorkomen. Naar Wishart komt de ziekte meer bij vochtig dan bij droog weder, menigvuhliger in den winter dan m den zomer, en gewoonlijk liever in de hutten der armen, dan bij de kinderen der rijken voor. Ofschoon wij moeten erkennen, dat het licht voor het oog der pasgeborenen een ongewone prikkel is, pelooven wij desniettemin de blepharoblennorrhoea Teel minder algemeen daarvan te mogen afleiden, daar zich de ontsteking altijd primair aan de oogleden cn niet aan het oog zelf vertoont, hetgeen reeds J. Cu. Meïscii (lWe regt heeft opgemerkt. Jüngkeh beweert zelfs, dat het licht eene weldadige en noodzakelijke werking op het oog uitoefent. Veel waarschijnlijker komt het ons voor dat koude en vochtige lucht, welke Benedict' als oorzaken opgat, aanhoudende cn hevige drukking op de voorhoofds- en oogstreek gedurende dc verlossing, ongezonde en vochtige woningen, togt onzuiver badwater, naar Jörg en Storch (2), koud water bij den doop zoo als Henschel naar De™ gelooft, bovenmatige kamerhitte en het ronddragen der kinderen uit deze aan vensters en deuren, naar Fischek (•J)' "J^ringen van stof en zeep in het oog, verkonding en gastrische onzuiverheden , rook , werktuigelijke prikkeling der oogen door kleedinrstukken, vooral door strooken aan de mutsjes, wrijven der oogen bij het afdroegen van het gezigt na het baden en wasschen, indringen van haartjes en vezeltjes tussclien de oogleden, de uitwaseming in kleine kraamkamers enz tot de ontsteking der oogleden bij pasgeborenen aanci ing geven. Iense (4) leidt de oogontsteking der pasgeborenen van de uitwasem,ng en de kwalijkriekende lucht der kraamvrouwen af: want in een klein donker vertrek in het gesticht voor verloskunde te Koningsberg, in hetwelk noch rook noch stof was, werd de ziekte dikwijls waargenomen , terwijl zij in eene groote, lichte zaal, waar de uitwaseming der kraamvrouwen naauwelijks te bemerken was , niet voorkwam In de Lharite te Berlijn waar de ziekte in het jaar 1827 zeer menigvuldig voorkwam, gaf zich het contagieuse karakter van dezelve duidelijk tc

door allen gedeeld ; zoo weerspreekt zulks Condie met liet ireldip- bewiis dat er namelijk onder 328 naauwkeurig geëxploreerde gevallen slechts ,ls bevonden , die aan fluor albus leden : terwijl .ƒ. F. Sc/ml/er mededeelt, dat er bij 87 pasgeborenen van syphilitiselie moeders slechts eene een,ge ophlhaln.ia was waar te nemen, en er van kraamvrouwen met eeneu scherpen en rijkelijken slijmvloed uit de vagina niet meer kin-

moed erT^ °°ff" en °P 'e mCrken ware" ' tla» va" volkomen gejonde

Pert.

1821 8 '1'ePtiaruPtl,l'la'mia blennorrhoica rcecns natorum. Berol.

DiS fifrl S. t""' ^ 06 ne°nat0rUnl '"eP 1'ar°bIennorrhaea.

(3) Hufeland's Journal 1827. Suppleinentheft. p. 39.

(4) v. Siebold's Journal für Geburtsluilfe. etc. Bd. VIII. Heft. I.

Sluiten