Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennen. Uit dien hoofde wendde Klcgk (1) alte mogelijke maatregelen, ter vernietiging der smetstof aan : hij liet al de vederen bedden van de aan de ziekte geleden hebbende kinderen verwijderen , de ijzeren kribben zorgvuldig schoonmaken, de moeders inogten hare kinderen niet mede te bed nemen en sterk toedekken, daar de dierlijke uitwaseming de kwaal scheen te begunstigen; het gelukte echter niet, de oogontsteking te verwijderen, maar dezelve woedde in denzelfden graad voort. Wishart somt nog als oorzaken op , het ophangen der vochtige wasch in de kamers, vochtige muren enz. Aeg. Ad. Seemahn (2) beweert. na meerdere ingestelde proeven en waarnemingen insgelijks, dat de oogontsteking der pasgeborenen eene besmettelijke ziekte is.

Ofschoon de ontsteking der oogleden een zeer ongunstig beloop nemen

en ongeneeslijke blindheid ten gevolge hebben kan , is toch de voorzegging

in de burgerpraktijk niet ongunstig , daar in die gevallen , waarin tijdig hulp gezocht en de kwaal doelmatig behandeld wordt, gewoonlijk gene-, zing volgt, zonder dat het oog van deze ziekte eenig nadeel behoudt. Hoe minder alzoo het sporadisch voorkomen van de blepharoblennorrhoea nadeel aanbrengt, des te meer bezorgheid verwekt deze ziekte, zoo als uit het opgegeven beloop derzelve af te leiden is , in de vondelingshuizen, waar zich bij de ontsteking der oogleden altijd spoedig ontsteking van den oogbol voegt. — In ieder geval rigt zich de voorzegging naar de ligchaamsgesteldheid, de oorzaken, de verpleging , en de naaste omgevingen van het kind. Hoe gezonder en vrijer het kind van kwaadsappigheden , vooral van de klierachtige is , hoe doelmatiger voor deszelfs voeding en voor de overige behandeling, met betrekking tol de diaetetische verpleging, gezorgd wordt, des te zekerder zal men op eenen niet gevaarlijken afloop kunnen rekenen. Zoo zag Jörg van meer dan 300 kinderen met deze ontsteking slechts een enkel, hetwelk op het .eene oog eene vernaauwing en misvorming van den oogappel, alsmede eene gedeeltelijke verdikking van het hoornvlies overhield. — Verwaarloosde reiniging van het oog, bij vaste aaneenkleving en ophooping van slijmige vloeistoffen tussehen den oogbol en de oogleden , brengt altijd spoedig gevaar aan, zoo als ook de lange duur der ziekte altijd voor nadeel doet vreezen.

Zoo moet het ook als een ongunstig teeken beschouwd worden, wanneer het slijm in zeer groote hoeveelheid aanwezig, ot scherp is , terwijl men des te minder voor gevaar behoeft te vreezen, hoe geringer de hoeveelheid, hoe witter deszclfs kleur en hoe minder scherp het van natuur is. Geelachtiggroen of meer met bloedwater overeenkomstig slijm is een slecht verschijnsel, terwijl daarentegen eene op het toppunt dér ziekte plaatshebbende bloeding , welke naar Sciimidt's onderzoekingen uit de oppervlakkige aderen der oogleden haren oorsprong neemt, het gevaar der ziekte vermindert, doordien daardoor zoowel de ontsteking als de pijn en de zwelling afnemen. Slepende ontsteking en gedurige recidiven zijn bedenkelijk, daar zij of eene duidelijke voorbeschiktheid aantoonen, of van het voortbestaan der oorzaken getuigen. De verbinding van de blepharoblennorrhoea met de soor was volgens Heyfelder in de

(1) Rust's Magazin. Bd. XXVIII. Heft. 2. S. 513. sq.

(2) De contagio ophthalmiae neonaloruin, Diss. Berol. 1827.8.

Sluiten