Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vondelinghuizen altijd van groot gevaar gezegeld, zij zou bijna altijd met eene nu eens meer dan minder aanmerkelijke vernietiging van het oog eindigen. Over het geheel geldt, hier de stelling: "dat. het nimmer als een gunstig teeken te beschouwen is , wanneer er complicatien aanwezig zijn, omdat het gevaar altijd stijgt, naar mate het overige ligcliaam mede aangetast is. Eene zeer ongunstige voorzeg<*inPlaat eindelijk de oogontsteking toe , wanneer zij van syphilis der moeder afhing.

De aanwijzingen tot genezing zijn drievoudig : de eerste vordert de verwijdering van den prikkel of' ontsteking der oogleden en wegruiming van de uitgezweete vloeistof'; — de tweede stelt het ons tot pli*t de ontsteking van den oogbol te voorkomen, of wanneer zij reeds ontstaan zijn mogt, dezelve op eene passende wijze te keer te gaan; — en de derde houdt zich bezig met de middelen en wegen, om nadeelige gevolgen voortekomen, of dezelve, wanneer zij reeds bestaan, zooveel mogelijk en in dier voege te weren, dat er voor het kind geen nadeel uit voortvloeit.

In gevolge de eerste aanwijzing moet het kind reeds van de geboorte af voor alles behoed worden , wat prikkelend op het oog kan inwerken. De reiniging van het oog moet met voorzigtigheid en zachtheid pesclueden; met door wrijven en drukken van het oog, maar door zacht betten van hetzelve. \ erder moet de lucht in het vertrek, in hetwelk zich het kind bevindt, zuiver zijn, en deswegens aan de versehe lucht zoo dikwijls mogelijk den toegang verleend worden ; tevens moet men trachten rook , stot en hel licht van het oog der pasgeborenen verwijderd te houden. Zoo afs men aan den eenen kant daardoor de blepharophthalmia zoekt te voorkomen, moeten aan den anderen kant bij de ziekte zelve dezelfde maatregelen genomen worden, ten einde eene reeds bestaande prikkeling der oogleden niet tot ontsteking van het oog te doen stijgen. In dit opzigt onthoude men zich voorts van alle gewelddadige en ruwe proeven om de oogleden te openen, ten einde naar den toestand van het oog te onderzoeken. Heeft er slijmafscheiding der oogleden plaats, dan moeten deze dikwijls gezuiverd worden. Rust stelde voor, zich daartoe van koud water te bedienen, hetgeen de meeste geneesheeren in den Iaatsten tijd met goede uitkomsten hebben nagevolgd , en onze eigene waarnemingen spreken zeer ten gunste van dit middel, wanneer het geheel in het begin der ziekte aangewend wordt. Carus (1) bediende zich met voordeel van het koude water, hetgeen ook Dzondi (2), Weller (3), Jbngmasn (4) en Sciiöpff (5) dikwijls met goed gevolg hebben aangewend, of van ijs (waarvan Schmidt , Salsders, en Beck (6) in het eerste tijdperk der ziekte insgelijks de werking roemen) ; hij bezigde bovendien naar het darmkanaal aileidende middelen , legde blaartrekkende pleisters achter de ooren, en trachtte de plaats, waar

(1) Geineins. dcutsche Zeitschrift fiir Geburtskunde. Bd. II. S. 415.

(2) Die einzige siclire Heilart der eonlagiösen Aiigenentiiindiinp- und der filetin. der Neugebornen. Halle 185S5.

(3) Die Krankh. des Auges. lierlin 1819.

(4) Oesterr. Medicin. Jahrbiiclier. lid. XIX. St. 5.

0>) Jahresbeilr. ztir prakt. Medicin. u. s. w. in Kinderkrankheitén. Pcslh. 1841. SJS. 8. (6) Augenheilkunde. Frciburg, 1832.

Sluiten