Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is slap, het gezigt opgeblazen, de stem heesch en de blik verraadt een diep, inwendig lijden. — Knox (1) zag de aanvallen bij voorkeur in de morgenuren ontstaan, hetgeen ook met de waarnemingen van andere geneeskundigen overeenstemt. Zulke aanvallen nemen nu eens toe, dan weder af; het schijnt echter dat dezelve allengskens steeds meer in hevigheid toenemen ; eindelijk voegen zich stuiptrekkingen bij dezelve , en onder deze verschijnselen wordt een zoodanige aanval eindelijk doodelijk.

Hoe meer het regelmatig ademhalen afgebroken wordt, zoo als bij. het schreeuwen der kinderen, des te meer verwijderen zich de neusvleugels van elkander, zoo dat de neusgaten breed worden , des te blaauwer wordt de huid, en des te kouder wordt de oppervlakte van dezelve , terwijl de pols niet duidelijk te voelen is. Feiler geeft op , dat de oogen van zulke lijders uitpuilen, de schouders in de hoogte getrokken schijnen , en de stem eenen ruwen toon aanneemt. Buitendien zoude het geheele ligchaam niet regt ontwikkeld , de ledematen mager, de armen iets langer dan gewoonlijk zijn ; ook het eerste lid der vingers zoude langer , breeder en als het ware meer kogelvormig zijn dan het in den gewonen toestand pleegt te wezen, zoo als ook de nagels aan de ledematen breed , en vooral aan de vingers gekromd zijn zouden. IIeïfelder merkt intusschen aan , dat de ronde nagels niet als karakteristiek verschijnsel te beschouwen zijn. Meestal geschieden ook al de bewegingen der blaauwzuchtigen zeer langzaam.

In de meeste gevallen is de ziekte aangeboren, en, zoo als reeds Morgagxi en Senac opgaven, het gevolg van verhinderde sluiting van het foramen ovale (cxxiii) ; intusschen schijnt de ziekte ook eerst op latere jaren te kunnen ontstaan; Corvisart (2) en Dechamps (3) ten minste deelen gevallen mede , welke het wederopenen van het fora men ovale op latere jaren zouden bewijzen.

Ten opzigte van het wezen en de oorzaken van de ziekte hebben de geneesheeren van vroegeren tijd zich zeer verkeerde begrippen gevormd , zoo als de meening van Jaiw bewijst, die de blaauwzucht , de verharding van het celweefsel , en dc gespannen huid als ziekten van dezelfde geaardheid beschouwde. Eerst in lateren tijd hebben naauwkeurig gedane en dikwijls herhaalde lijkopeningen ons overtuigd, dat doorgaans organische gebreken van het hart aanwezig zijn, welke genoemde verschijnselen ten gevolge hebben. Hieruit wordt het ook verklaarbaar,

(1) Uorns Archiv. 1818. Bd. II. S. 8G0.

(cxxiii) Wanneer het aangeboren zijn der blaauwzucht, welke ziekte altijd slechts als symptoom te beschouwen is , eenvoudig uit de niet aanwezige afsluiting zou moeien verklaard worden, dan is bet gebrek eigenlijk niet als aangeboren te betrachten , doordien het door waarnemingen is bewezen , dat in den gezonden locstand en foramen ovale en diiclus arleriosus iiolalli eenigen tijd na de geboorte nog voor het bloed toegankelijk zijn , en wel met liet heilzame doel , om eenen al te grooten toevoer naar de longen in den eerslen lijd le voorkomen. ^ert.

(2) Essais sur les maladies et les lésions organiques du eoeur et de

frosvaisseanx; exlraits de leeons cliniques publiés par Iloreau. Paris, 816. p 272.

(3) Richerand, Nouveauxéleniens depliysiol. l'aris, 1807. Tom. I. p. 292.

Sluiten