Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vleesch hebben, zwak van aard zijn, waarom blaauwzuehtige vrouwen» op middelbaren leeftijd niet geregeld zijn, en blaauwzuehtige mannen t'eene geslachtsdrift zouden bezitten. Met betrekking tot deze laatste omstandigheid hebben verscheidene geneeskundigen gedurende langen tijd beweerd , dat de blaauwzuchtigen ongeschikt zijn ter voortplanting ; in den laatsten tijd echter zijn onderscheidene gevallen bekend geworden, welke het valsehe van deze stelling bewijzen. In het algemeen komt de ziekte memgvuldiger bij mannen dan bij vrouwen voor, want ingevolge Mëckel's overzigt kwamen op 40 blaauwzuehtige knapen slechts 17 meisjes en F. Horner kou tegen 59 mannelijke slechts 29 vrouwelijke

blaauwzuehtige voorwerpen overstellen.

Bij de lijkopening vindt men het hart meestal ki den loetaal toestand, doordien het fovamen ovale en de ductus arteriosus llolalli open gebleven zijn, zoodat het aderlijk bloed zich met het slagaderlijk vermengt. Gewoonlijk zijn Levens de longslagaderen vernaauwd, hetgeen mtusscheu slechts het jrevoljr van genoemden toestand van het hart schijnt te zijn, zoo als Nasse"(1) en Bcrns (2) aanmerken, en zonder deze gelijktijdige vernaauwing schijnt de blaauwzucht volstrekt niet te ontstaan; Meckel (3) ten minste beweert, dat het openblijven van het eironde gat alleen, dikwijls volstrekt geene blaauwzucht, ja zelfs niet eens groote ongemakken, hoogstens slechts eene eigenaardige soort van beklemming en hijgenden adem doet geboren worden, zoo als dit bij veelvuldige lijkopeningen is waargenomen. Ook in liet geval van Grötzker (4) en Urban (5) was het f'oranten ovale open , het tusschenschot der hartenkamer doorboord, en bij den twaalfjarige zieke van Luïïeroti (6) bovendien het weefsel deilongen gehepatiseerd en met tuberkels doorzaaid. Aan den anderen kant kan" ook een gebrek uit gestremde ontwikkeling van het hart, ol eene aangeboren misvorming van hetzelve deze ziekte voortbrengen, zoo als ook 'ziekten van het hart dezelve later kunnen doen ontstaan.

In sommige gevallen schijnen al de kinderen van een huisgezin , zells uit geheel gezonde ouders , deze ziekte mede ter wereld te brengen. Riciiard (7) inaakt van twee blaauwzuehtige kinderen van hetzelfde huisgezin melding. Zoo voert Brera (8) een geval aan , waarin een bloeijend en p-ezond echtpaar van 7 kinderen zes klaarblijkelijk aan de blaauwzucht verloor , zonder dat ook slechts de minste stoornis in het beloop der zwangerschap of eene andere aanleiding was waargenomen geworden. Zoo

(1 en 2) AlanBurns, Von einigen der haufigsten nnd wicbligsten Herikranklieiteii , ferner von Aneurysma der Bruslaorta , von Pulsationen der Oberbauebgegend und dein nngewöhnliehcn Ursprunge und Verlaute e'n'S<jr grosser Arteriën des mensehliehen Karpers ; nebst einder erganzendeiii Abtull. vón Fr. Nasse, über die blaue Krankheit. Aus dein Lngl. Leingo.

Reil und Autenrielh's Areliiv. Bd. X. St. I.

(5) Ildb «Ier pathol. Anatom. 1. Th. S. 420.

(4) Caspers Woehensehr. '1840. No. 37 en 38.

(ö) Jahrb. des arztl. Vereins zu Miinebcn. 15d. 111. S. bl7,

(6) Oeslerreich. inediein. Annalen. 1841. No. 47.

(7) Traité pratiqtie des maladies des enfans. p. 156.

(8) Antologia medica da V, L, Urera, 1831. Maggio.

Sluiten