Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neesplan over deze ziekte voorgesteld , en liet oordeel over het gevoelen van Dittmer moeten wij aan latere waarnemingen overlaten. Dittmer beweert namelijk, dat,'naar de nieuwste waarnemingen, onder 10 gevallen van blaauwzucht, negenmaal het openblijven van den ductus arteriosus Botalli en slechts eenmaal het opene foramen ovale als oorzaak wordt aangetroffen. In het laatste geval zoude geene hulp mogelijk zijn ; intusschen moeten alle blaauwzuchtigen , daar men den toestand van het hart gedurende het leven niet met zekerheid kan bepalen , op dezelfde wijze behandeld worden. Spruit de blaauwzucht uit het openblijven van den ductus arteriosus voort, dan zoude de ziekte daardoor kunnen worden opgeheven, dat men hel bloed uit de aderen naar de longen zoekt te leiden. Om dit doel te bereiken, moet men de aan Cyanosis lijdende kinderen twee tot drie dagen lang weinig rust gunnen , en dezelve , door hen ongeduldig te maken, er toe trachten' te brengen , dat zij zacht schreeuwen, en ze aan het schreeuwen houden; hun niet volop voedsel geven , niet dadelijk laten inslapen , en niet aanhoudend achtereen laten doorslapen. Bij ket schreeuwen heeft er namelijk aandrang van bloed naar de longen plaats , het bloed stort zich uit de regter hartekamer in de longen uit en deze zetten zich allengskens zoodanig uit., dat zij hare verrigting behoorlijk leeren waarnemen. Hierbij zoude zich tegelijkertijd de ductus arteriosus Bolalli vernaauwen , daar er gedurende den aandrang van bloed naar de longen geen aderlijk bloed meer doorstroomt. D. wil reeds in vijf gevallen het gunstigste gevolg van deze behandeling hebben waargenomen. Daarentegen is J. Bouillaüd (1) van oordeel, dat zich juist door een hevig en langdurig schreeuwen bij gezonde kinderen de foetaalopeningen van het hart weder kunnen ontsluiten , waarom hij aanraadt zorg te dragen, de oorzaken, die tot een zoodanig geschreeuw aanleiding geven , te verwijderen; en zeer zeker vertoonen zich gewoonlijk bij het schreeuwen der kinderende verschijnselen der blaauwzucht het duidelijkst.

Wij houden het voor het beste middel; bij de geboorte er op acht te geven , dat de ademhaling van het kind volkomen plaats hebbe , ten einde niet vroeger de onderbinding van de navelstreng toe te staan , dan nadat het bloed den loopbaan, dien het bij het foetus volgde , geheel verlaten heeft , hetgeen men daaruit kan opmaken , dat de navelstreng niet meer klopt; want had de ademhaling niet volkomen plaats , dan houdt het bloed deszeifs loop als bij het foetus , en verhindert het sluiten van de foetaalopeningen van het hart. Deze theorie heeft onlangs door de waarneming van Ricuard een steunpunt gekregen. Hij liet een blaauwzuclitig kind uit de stad naar eene gezondere streek brengen , azijnether inademen , en aromatieke en geestrijke inwrijvingen langs de ruggegraat doen , om eene meer volkomene ademhaling tot stand te brengen, en op die wijze bewerkte hij binnen vier weken herstelling. Zeer zeker is in de meeste gevallen het openblijven van de foetaalopeningen van het hart alleen het gevolg van deze onvolkomene ademhaling onmiddellijk na de geboorte.

De palliative hulp, welke wij bij blaauwzuchtige kinderen aanbrengen , vereischt het voldoen aan verschillende aanwijzingen.

(1) Dictionnaire de Med'. et de Chirurg, praliques , par.flf. M. Andral, Be'qin, Blandin etc. Paris. Tom. YI. 1851.

* 24

Sluiten