Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26) Ziekten der spijsKerleringswerktuigen dar pasgeborenen.

Moeijelijke spijsvertering (Dyspepsia neonatorum).

De ziekten, uit eene gestoorde verrigting van liet darmkanaal ontstaande, zijn ongetwijfeld in den teedersten kinderlijken leeftijd de menigvuldigst voorkomende , en wel uit hoofde van de groote teederheid van de maag en der darmen , alsmede uit hoofde van de in hooge mate aanwezige werkdadigheid van de reproductie en de menigvuldige fouten en dwalingen , welke nog ten opzigte van de voeding der pasgeborenen heerschen en begaan worden. Het zekerst worden deze kwalen voorgekomen, door den pasgeborenen, behalve de moedermelk, geen ander voedsel toe te dienen, daar, zoo als Jörg zeer te regt aanmerkt, pasgeborenen onmiddellijk na de geboorte eigenlijk nog volstrekt geene spijs kunnen verteren, maar slechts de in den hoogsten graad geassimileerde moedermelk inzuigen. Hieruit volgt nu van zelf, dat kinderen, welke zonder moederborst door kunstmatig voedsel worden opgebragt, tot welks opneming reeds meer kracht der spijsverteringswerktuigen vereischt wordt, het menigvuldigst aan ziekten der spijsverteringswerktuigen lijden. Zelfs verdragen vele kinderen niet eens de minnemelk , wanneer de min reeds langeren tijd gezoogd had , omdat de melk alsdan voor dezelve te zwaar is , en meer vette en voedende deelen bevat, die reeds eene grootere werkdadiglieid der maag vereischen.

I)e ziekelijke afwijkingen in den spijsverteringtoestand, die men het menigvuldigst waarneemt, zijn winderigheid of ongemakken door winden veroorzaakt, buikpijn en koïijk, verder oprisping en dikwijls terugkeerend braken, doorloop en braakloop, verstopping of hardlijvigheid; deze willen wij ieder afzonderlijk behandelen; slechts herinneren wij ter loops, dat deze toevallen niet altijd op zich zelve staande of afgezonderd voorkomen , maar dat zich zelfs dikwijls, wanneer de verrigtingen van het darmkanaal eenmaal gestoord zijn , meerdere te zamen vereenigen , en dat men in zoodanige gevallen het geneesplan niet tegen eene enkele ziekelijke afwijking rigten , maar altijd het lijden van het geheele darmkanaal, aan hetwelk al deze verschijnselen het ontstaan verschuldigd zijn, in het oog houden moet.

1) De ongemakken uit winden ontstaande, of kolijkpijnen, winderigheid, snijding in het lijf zijn gewoonlijk de eerste verschijnselen van belette spijsvertering of zwakte der maag, worden reeds bij zeer teedere kinderen spoedig na de geboorte waargenomen en spruiten voort uit de scheikundige ontbinding der spijzen en de luchtontwikkeling uit dezelve, wanneer het aan de kracht ontbrak dezelve te assimileren. De pijnen, door winden veroorzaakt, geven zich door de volgende teekenen te kennen: de kinderen verdraaijen in den beginne gedurende den slaap de oogen, vertrekken het gezigt, slapen echter daarbij , ofschoon dan ook onrustig , onafgebroken voort; plotselijk echter beginnen zij bij tussehenpoozen hevig te schreeuwen, waarbij zij zich wenden en draaijen , de dijen naar den buik optrekken en bij afwisseling weder al'stooten ; gewoonlijk ontstaat daarbij eene opzetting van den onderbuik onder de korte ribben , waarbij tevens het middelrif opwaarts gedrongen , en daardoor de ademhaling beklemd en benaauwd wordt, hetgeen men in het dagelijksch leven dikwijls de hartsspanning (Herzge spann oder Angewachsensein) noemt; daarbij heeft hel kind rust noch duur, wordt zelfs aan de borst niet rustig, cn laat deze, ook wanneer het somwijlen

Sluiten