Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hingen de genoemde verschijnselen van zuur in de maag af, dan waren de geneeskundigen van vroegeren tijd gewoon zeer groote waarde te hechten aan zulke middelen, welke het zuur scheikundig veronzijdigden. Henke zoekt echter inzonderheid de aanwending van magnesia en andere dergelijke middelen te beperken , en wij moeten door ondervinding met hem instemmen. Bij zeer aanmerkelijke zuurvormig in de maag brengen wel is waar de opslorpende middelen eene voorbijgaande verligting aan , rnaar verdelgen kunnen zij het zuur niet, oindat zij niet in staat zijn de ontwikkeling van zuur in het darmkanaal tegentegaan. In zoodanige gevallen heeft men meer op de dieet, de gesteldheid van de maag en de krachten der spijsverteringswerktuigen te letten. Dikwijls wordt de ontwikkeling van zuur door beperking van de melkkost voorgekomen , in plaats van welke men dierlijk voedsel inzonderheid vlceschnat, en wanneer de spijsvertering in de maag behoorlijk plaats heeft, met eidojer voorschrijft. — De zuurvorming kan echter ook van eene aanmerkelijke prikkelbaarheid van de maag en van het gansche darmkanaal, met zwakte der spijsvertering afhangen; en in die gevallen verbinden wij vooral de bedarende klisteren, b. v. van kamillenaftreksel met eenige weinige greinen extr. hyoscyami of eenige droppels opiumtinctuur , met het gelijktijdig inwendig gebruik van zwak aromatieke waters en de uitwendige aanwending van met kruiden gevulde gordels. In ieder geval moet echter bij winderigheid der zuigelingen , op de dieet en gesteldheid der min zeer naauw gelet worden. Somtijds ontstaat de ziekte bij zuigelingen enkel en alleen daaruit, dat de minnen vroeger aan veel werken gewoon waren en nu op eenmaal een zittend leven leiden; daarom houde men de min ook gedurende den zoogtijd bezig. Het schijnt namelijk, dat door de lediggang der minnen , die gewoonlijk uit de lagere, aan zwaren arbeid gewone klasse van menschen genomen worden , de melk zwaar en onverteerbaar wordt. Bovendien geve men acht, dat de minnen noch de borst noch de armen of voeten bloot dragen , en dat zij geen ongezond voedsel tot zich nemen. — Eindelijk worden somwijlen kinderen door kolijkpijuen aangedaan , wanneer bij de minnen de regels weder te voorschijn komen; alsdan worde het kind gespeend, of wanneer het nog te jong is, aan eene andere min overgegeven.

Waarschuwen moeten wij nog voor de schadelijke behandeling , welke zeer dikwijls in onze streken door oude vrouwen wordt aangeprezen, om de kinderen bij de zoogenoemde hartsspanning eenen of zelf» meer eetlepels vol lijnolie te geven, en dezelve daarenboven over de streek der hartkuil te strijken. Het laatste vermeerdert de pijn der kinderen, lerwijl de olie de zwakte der spijsvertering doet toenemen ; daar dezelve moeijelijk opgenomen en in de maag ligt ransig wordt.

Eindelijk moeten de geneeskundigen zich ook wachten , de darmontstekingen der kinderen over het hoofd te zien , en dezelve als winderigheid te beschouwen. Om ons voor deze ligt mogelijke dwaling te behoeden , hebben wij steeds in die gevallen, waarin de aanraking van het lijf zeer pijnlijk , de buik zelfs heeter dan gewoonlijk , neiging tot verstopping en groote onrust der kinderen aanwezig is, bij kolijkpijnen calomel, hetzij alleen of in verbinding met. andere middelen voorgeschre-y ven, en gelooven in meer dan een geval, bij de gelijktijdige aanwending

Sluiten