Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Je zoo ligt ontstaande hypertrophie daardoor op te heffen , waarin teven? de hoofdoorzaak liggen zoude , waarom vroeger hersenontstekingen, waterhoofd , eroup en dergelijke ziekten , minder menigvuldig zijn waargenomen. Wij gelooven in onze inleiding , meer in overeenstemming met de physiologie van het kind, de groote neiging tot hersenziekten en het bijzondere karakter, voornamelijk echter het voorheerschen van de plasticiteit hij dezelve verklaard te hebben. Wel kan in een enkel geval het voorschrijven van een ontlastingsmiddel, nu eens tot verwijdering van vuile stoffen, dan weder als afleidend middel, of om deze of gene andere oorzaak heilzaam werken , ook zonder dat er een wezenlijke ziektevorm aanwezig is; maar in zulke gevallen moet het al of niet passende van de toediening van een ontlastingsmiddel aan den geneesheer worden overgelaten, en die gevallen pleiten dan ook geenszins voor de periodieke aanwending der ontlastingsmiddelen , die zeer zeker in even veel gevallen nadeel als voordeel zullen aanbrengen. De aanwending van drastische purgeermiddelen bij kinderen is altijd te laken ; en wanneer Rob. Dünglison (1) (volgens Hamilton) bij hardnekkige verstopping der kinderen , de aloë in {jroote giften (ij), aloës dr. j syr. cujusd. unc. j. D. S. theelepelsgewijs) werkzaam zegt te hebben bevonden , willen wij intusschen hier uitdrukkelijk voor derzelveraanwending waarschuwen (cxxxvii).

De doelmatigste ontlastingsmiddelen voor zeer kleine kinderen zijn tinctur. rhei. aquos met syrup. mannae of syrup. mann. cum senn., tot gelijke deelen gemengd en theelepelsgewijs toegediend. Voorgrootere kinderen past aq. laxativa met syrup. cort. aurant of syrup. mannae. Middelzouten zijn in de eerste beide levensjaren minder passend. Calomel als gewoon purgeermiddel te gebruiken, is niet raadzaam; in verbinding met pulv. jalapp. echter wordt dezelve met nut in die gevallen aangewend, waarin men het aanwezig zijn van wormen vermoedt. Bij hardlijvigheid van meerjarige kinderen geeft men ook pulv. rad. jalapp gr. v. met even veel suiker of magnesia. Nemende kinderen het middel niet zonder tegenstreven, dan laat inen de gift inet mass. de cacao tot koekjes maken. Bij gelijktijdig zuur verdient het volgend opslorpend middel aanbeveling: tf.pulv. rad. rhei gr. xij. Lapid. cancr. dr. 0. Sacch. albiss. unc. (3- D. S. dagelijks tweemalen eenen theelepel.

Eindelijk moeten wij herinneren, dat de buikverstopping bij kinderen niet zelden het gevolg is van eene ineenschuiving der darmen, eene

(1) Comnientaries on Diseases of the slomach and bowels of childern. London. 1824. 8.

(exixvu) De bekende kinderarts Mauthner roemt evenwel voor kinderen van 6—12 jaren, als een zeker, onpijnlijk en zacht laxeermiddel, liet oleura crotonis, op de volgende wijze toegediend : men menge een droppel dezer olie met £ once oleum amygdalarum , waarvan twee koflijlepels in wat soep gegeven worden. Scïmeider wendt bij kinderen, die zeer moeijelijk op eene andere wijze geneesmiddelen innemen , met het beste gevolg , als ontlastingbevorderend middel , het oleum crotonis uitwendig aan; 6 droppels ol. crotonis met een once ol. nucis juglandis gemengd, biervan driemaal daags in de navelstreek intewrijven. Wij voor ons achten deze laatste handelwijze, om verschillende redenen, niet dan bij liooge noodzakelijkheid aannemelijk. Vert.

Sluiten