Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich gewoonlijk spoedig door olieachtige, inwikkelende, en prikkelverminderende middelen en dranken liet verwijderen, in het algemeen geene kwade gevolgen gezien. Hetzelfde oordeel vinden wij bij Reil, ten opzigte van het in dit tijdperk van het kinderlijk leven waargenomen bloedbraken uitgedrukt, en Verson bemerkte zelfs, dat daardoor bij het moeijelijk tandenmaken verligting en vermindering der bloedsopstijging naar het hoofd aangebragt werd.

Wat de genezing betreft, hebben wij boven alles daarop te letten, dat de kwaal voorgekomen wordt, weshalve men zorg dragen moet, dat kinderen in de opgegeven gevallen geen bloed inslikken, en van buiten in de maag brengen. Na de geboorte late men het kind nog gedurende geruimen tijd met de moeder in verbinding , tot de ademhaling volkomen is, en de navelstreng ophoudt te kloppen, omdat alsdan ook tot eenen regelmatigen bloedsomloop besloten worden kan. Bovendien is het doelmatig den gelijkmatigen omloop van het bloed door warme baden te bevorderen, en alles te verhoeden, wat stilstand van het bloed in den buik kan bewerken , inzonderheid bij zonder moedermelk grootgebragte kinderen ; ook alles, wat het darmkanaal kan prikkelen , waartoe vooral ook de geheel nuttelooze, doch bijna algemeen aan het kind onmiddelijk na de geboorte toegediende ontlastingsmiddelen behooren, moet volstrekt vermeden worden.

Waren moeder of min door hevige gemoedsaandoeningen geschokt, dan late men de kinderen niet aan de borst leggen, vermijde verkoeling, drukking van het ligchaam door vastsluitende windsels enz. Werd met den stoelgang bloed ontlast, dan zette met het kind een inwikkelend met olie bedeeld klisteer, b. v. van grof gestooten en gekookt lijnzaad, gedeeltelijk om den afgang van het misschien nog aanwezig bloed te bevorderen , gedeeltelijk om den geprikkelden toestand van het darmkanaal te keer te gaan. Het is ligt te begrijpen , dat dergelijke inwendige middelen, olieachtige zaadmelken en eene slijmig inwikkelende dieet altijd en inzonderheid bij de ziekelijke tandvorming vergezellende haematemesis of melaena goede diensten doen moeten. Radn-Esciier (l) prees tot klisteren slijmige vloeistoffen, in verband met zamentrekkende middelen aan. Carus (2) zag een pasgeboren kind met den stoelgang eene aanmerkelijke hoeveelheid bloed verliezen, dat zich zigtbaaruit de wanden van het darmkanaal had uitgestort, en bewerkte, hoe weinig hoop hij ook op het herstel van het kind had, door bittere middelen en mineraalzuren volkomene genezing. Ook Fccus bragt door mineraalzuren spoedig genezing te weeg. Raijn-Esciier roemt de werking van de aluin en van de ratanhia. Verson schreef een afkooksel van de saleb, met mucil. sem. cydonior, amandelmelken met eenige greinen aluin, slijmige afkooksels met ecctr. ratanhiae , ingeval van nood eenige droppels elix. acid. Ilaller. in een slijmig vocrvocht voor.

30) De slepende huidziekten.

Wij verstaan onder deze benaming al die verschillende soorten van huiduitslagen, die niet door aansteking ontstaan, geen bepaald beloop houden , maar gewoonlijk langen tijd voortduren, zonder dat intusschen

(1) Gazelle Méilicale de Paris, 1835. p. 401.

(2) Gemcins deutsche Zeitschr. fiir Geburtskunde. 1827. I. Bd. S. 377.

Sluiten