Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertoont. — In het tweede geval bestaat de ontvelling meer in eene door de inwerking van de scherpe pis opgewekte ontsteking der huid , op welke men een geregeld uitslag, in den vorm van kleine vochtgerende pusljes aanlreft.

De ontvellingen zijn derhalve gewoonlijk het gevolg van uitwendige nadeelig op de huid werkende invloeden, doch schijnen intusschen ook door inwendige oorzaken te kunnen worden voorigebragt, of ten minste in het oog loopend begunstigd , en wel gedeeltelijk door eene slechte dieet der zogende moeder of min, inzonderheid door het gebruik van scherper, sterk gekruide en vooral gezouten spijzen en geestrijke dranken, — gedeeltelijk door ongezonde sappen, hetzij deze door de ouders aan het kind medegedeeld, of uit kwaadaardige ziekten voortgesproten zijn. Het meest zijn klierachtige kinderen daartoe voorbeschikt. — J. A. ElsSsser (1) nam, zoo als Oesïerleh opgeeft, het wondzijn nooit voor maar altijd eerst na de geelzucht waar en wel het zeldzaamst bij die kinderen, die sterk door de geelzucht werden aangetast. Daarentegen zouden die pasgeborenen , welke sterk aan de spruw leden, ook het meest door ontvellingen zijn aangedaan , inzonderheid aan den stuit (clxv). Ook in dit geval ging de spruw altijd de ontvellingen vooraf.

Gevaar gaat gewoonlijk met deze huidziekte niet gepaard, inzonderheid wanneer dezelve behoorlijk behandeld wordt; intusschen kunnen desniettemin de ontvelde plaatsen , wanneer schadelijke invloeden aanhoudend op dezelve blijven inwerken, in booze slechten etter afscheidende zweren veranderen, of blaauwzwart worden en in versterf overgaan; daarbij kan zich nog koorts voegen , en in een zoodanig geval zoude het mogelijk zijn, dat deze niets beduidende kwaal desniettemin cenen ongunstigen uitgang nam. — In sommige gevallen houdt Versos aan den anderen kant de ontvellingen voor een weldadig kritisch verschijnsel ; hij nam ten minste bij een zijner kinderen, met de ontwikkeling van eene intertrigo aan den hals, het gelijktijdig beginnen van eene meer krachtige voeding waar.

In enkele gevallen is de ontvelling, wanneer zij, zoo als wij eenige malen hebben waargenomen , het geheele onderst gedeelte van het ligehaam innam, voor een verschijnsel van aangeboren syphilis gehouden, van welke zij zich echter ligt laat onderscheiden , daar bij de ontvelling de kleur der huid volkomen rood is , terwijl de uitslagen van venerischen oorsprong wratvormig zijn, en eene bijzondere kleur vertoonen, die in eenige gevallen meer als blaauwrood , koperrood of bruinrood, in andere zelfs als groenachtig rood verschijnt. Het duidelijkst is dit onderscheid nog zigtbaar bij de geneeskundige behandeling, daar de syphilitische huiduitslagen sleehts langzaam voor kwikmiddelen wijken, terwijl de ontvelling door de zoo aanstonds optegeven behandeling spoedig verwijderd wordt, zonder , zoo als genoemde exanthemata , gedurende langeren tijd vlakken op de huid achter te laten. Jördens (2) maakt op-

(1) Sclimidt's Jahrb. der in- ntid auslaud. Mcdiein. 1835. Bd.Vll. S.320.

(clxv) Hier behoort veelal de schuld aan zuurriekendc en prikkelende, per antim ontlaste sloffen gegeven te worden. In het algemeen kent iedere baker het erylhema rondoin den anus, met groenachtige ontlasting gepaard gaande , als verschijnsel van zuur in de eerste wegen. Vert.

(2) f/ufeland's Journal der prakt. Heilkunde. Bd. VI. 4. St. S. 847

Sluiten