Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich bij het wrijven in kleine slijmpropjes oprolt, tot deze benaming mag hebben aanleiding gegeven.

Ten opzigte van de oorzaken , welke aan deze kwaal het ontstaan ver«chaflen , zijn de geneeskundigen het tamelijk eens. Verwaarloosde zindelijkheid , te zeldzame verschooning van het linnengoed, verzuiming van liet baden en wasschen aan den eenen , en eene laaije geaardheid der sappen aan den anderen kant, ten gevolge van aangeboren klierziekte of van ondoelmatig voedsel, inzonderheid van meelspijzen , geven daartoe de hoofdaanleiding. Derhalve komen de medeëters het menigvuldigst bij kinderen uit de armste volksklassen voor, welke dikwijls van de eerste uren van hun leven met zuur brood worden groolgebragt, tot voedsel aardappelen of meelpap krijgen, waardoor reeds in het vroegste levenstijdperk een bederf der lympha wordt veroorzaakt en verstopping en opzwelling der klieren, vooral van de netklieren, ontslaat, waarvan de atrophie het onvermijdelijk gevolg is. In het algemeen komen de medeëters het menigvuldigst met atrophie voor, en dien ten gevolge moeten wij met betrekking tot de inwendige behandeling, welke tegen het klierlijden moet worden ingesteld, op het hoofdstuk over de atrophie verwijzen, en kunnen ons hier slechts met de verwijdering van de huidziekte bezig houden. Ook de voorzegging wordt door het inwendige lijden , niet door de medeëters bepaald , en is derhalve ongunstig bij ontwikkelde klierziekte of'atrophie, het ongunstigst echter bij reeds plaats hebbende teringkoorls. De zekerste behandeling is de voorbehoedende. Zelden lijdt een kind wanneer het zindelijk gehouden en in het algemeen goed verpleegd wordt, bij het genot van goede moeder- of minnemelk , en in eene gezonde woning, aan medeëters. Bij het spenen vermijde rnen alle ongezonde spijzen , gewenne de kinderen meer aan dierlijk voedsel en bedenke , dat door naauwkeurige opvolging der voorschriften welke opgegeven worden, om het ontstaan van de klierziekte en de atrophie te verhoeden, ook bet zekerst de medeëters worden voorgekomen. — Later, wanneer de ziektetoestand der kinderen inwendige geneesmiddelen vordert , zijn het insgelijks diegene, welke in de beide genoemde ziekten met voordeel plegen aangewend te worden.

Ten opzigte van de medeëters zelve is het warme bad dikwijls herhaald , het doelmatigst en zekerst middel, doordien door hetzelve de onzuiverheden van de huid verwijierd, en de poriën verweekt of verslapt worden, waardoor de verwijdering der slijmproppen mogelijk wordt. Nog meer voldoen deze baden aan het doel, wanneer de huid van het kind met weitenmeel gewreven, of het bad met weitenzemelen gemengd, en het ligchaam daarna met een wollenlapje afgewreven wordt, waarbij de medeëters zich uit de huid laten wrijven en even als maden aan het wollen lapje blijven hangen. Ook zeepbaden zouden hetzelfde ten gevolge hebben. Henke prijst met hetzelfde doel het zoutwater of aromatieke kruidenaftreksels tot baden aan, welke laatste inzonderheid daarom aanwending verdienen, om dat zij te gelijkertijd de huid versterken. Ackermann (1) wendde , wanneer de huid door warme baden verslapt was , een in eene zoo sterk mogelijke gisting gebragt mengsel van weitenmeel', honig en bierheffë warm op de huid aan, en liet dit door middel van de hand op de huid inwrijven , na eenige minuten echter

(1) Baldinge/s Neues Magazin für Aerzte. Bd. St. H. 4. S. 352.

Sluiten