Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

even zoo ongemerkt als het te voorschijn komen van dezelve j en niet ligt zal men daarbij crises kunnen waarnemen ; slechts Hinze (1) zegt bij het opdroogen der blazen eene vermeerderde urineafscheiding waargenomen te hebben.

Wat de oorzaken betreft, schijnt dit exantheem voornamelijk aan klierachtige, kwaadsappige en atrophische kinderen eigen te zijn ; want bijna nooit -zagen wij een gezond, bloeijend en sterk gevoed kind daardoor aangetast worden. Des tc menigvuldiger komt echter de pemphigus inf antilis bij te vroegtijdig geboren kinderen voor, waarschijnlijk omdat bij deze het teedere h-uidstelsel het ligst geprikkeld wordt. Naar het vermoeden van Carl's zouden ook arthritisehe en syphilitische scherpten liet ontstaan van den pemphigus kunnen begunstigen (clxviii). In het bijzonder valt bij de , met deze kwaal behebte kinderen de bleeke , niet roode , slappe en onprikkelbare huid in het oog, waaruit Jörg besluit, dat al, wat de huid der pasgeborenen verslappen -en bederven en de assimilatie zoowel qualitatief als quantitatief verminderen kan, ook in slaat is, den pemphigus te veroorzaken. Voorzeker begunstigt bij het foetus , met aanleg tot klierziekte, een scherp vruchtwater den uitslag (2). Het is zeer in het oogloopend , dat hoofdzakelijk dyskrasiën der moeder of min deze kwaal bevorderen; dit geschiedt echter zeker even ligt door ongezonde woning en kamerlucht, dooreenea met de teedere bewerktuiging van het kind niet strookenden warmtegraad der lucht en van het bad, door het kunstmatig grootbrengen met taaije spijzen, door verwaarloosde zindelijkheid, slechte verpleging en oppassing in het algemeen; van daar dat bij de kinderen der armste klassen dit exantheem ook het meest wordt aangetroffen. Het beweren van Osiander , dat de pemphigus inzonderheid bij die kinderen menigvuldig voorkomt, wier moeders gedurende hare zwangerschap veel scherp gezouten spijzen en inzonderheid haringen gegeten hadden, of zoo als Hinze zegt, aan storingen der galafscheiding geleden hebben, is eenzijdig. M. C. Betzies (3) zoekt de oorzaak van de blaasvorming in storingen in de verrigting van de lever \ even als vroeger Hinze (clxix). — Volgens onze overtuiging geldt

(1) HufelantTs Journal der prakt, lleilk. 1826. April. S. 88.

(ctxvm) CaMslatt nam een paar malen den zoogenaamden pemphigus

syphililicus waar bij kinderen , die aan syphiliscongenita leden. Deze variëteit onderscheidt zich door koperkleurige randen , terwijl de blazen , na bersting, nu eens excoriatien, korsten of zweren, dan weder condylomateuse nitwassen ten gevolge hebben. Vert.

(2) Vergel. Meismer s Forschung. des 19. Jahrh. Bd. IV. S. 150.

(5) Swenska Lakare Sallskapets nya Handlingar. Bd. H.

(clxix) Als eene variëteit dient de pemphignsuitslag opgesomd te worden , welke ten gevolge van de vroeger beschreven urodialysis ontstaat. Behalve de daaraan verbonden verschijnselen heeft de uitslag zelf, gelijk meestal dit exantheem bij jonge kinderen in het algemeen , een chronisch karakter (ter onderscheiding van den pemphigus acutus of febrilis die zich door geheel andere verschijnselen openbaart). Deze pemphigus urndiulyticus kenmerkt zich daardoor, dat de blazen vaak slechts des nachts onder hevig jeuken en branden zich verheffen, of des nachts althans heviger pijn veroorzaken dan bij dag; voorts zou, volgens Schlinlein en Fuchs, de inhoud dezer blazen zuur reageren , naar pis rieken ; terwijl de zweren, welke

28

Sluiten