Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den pemphigus datgene, wat wij van de medcëtcrs gezegd hebben, dat dezel ve het gevolg is van ecnen aangeboren of verkregen aanleg tol klierziekte enatrophie, en dat nog bovendien tot zijn ontstaan een nadeelige invloed op het huidstelsel vereisehl wordt. Aanleiding gevende oorzaak is nog het in de eerste weken na de geboorte plaats hebbend vervellingsproce» van de opperhuid.

De duur van dezen uitslag verschilt naar de bij het kind aanwezige voorbeschiktheid, naar de hevigheid en menigvuldigheid van den uitslag, naar de behandeling en naar de oppassing, alsmede naar het voortwerken der schadelijke oorzaken. Komen de blaasjes slechts hier en daar voor , wordt het kind door ecne gezonde moeder of rninnemelk gevoed , wordt er voor gezonde omgevende omstandigheden van het kind , zoowel ten opzigte der lucht als der woning en kleeding, gezorgd , op den juisten warmtegraad gelet, en voor eene regelmatige spijsvertering van het. kind zorg gedragen , tracht men eindelijk door doelmatige baden het huidstelsel te prikkelen , dan verdwijnen gewoonlijk de blaasjes binnen 7—9 dagen , terwijl zij in gevallen , waarin men dezelve ongestoord den vrijen loop laat, meerdere weken lang aanhouden , steeds in aantal toenemen, en spoedige vermagering van het kind bewerken. Het nadeeligst werkt deze huidziekte op te vroegtijdig geboren kinderen, daar bij deze de bewerktuiging het sterkst aangetast en de kwaal het meest doodelijk wordt. Cahds geeft op, dat hij den pemphigus meermalen als het kenteeken van volkomene colliqualiën , en bij verzwering der onder den uitslag liggende beenderen gezien heeft (clxx).

Om den pemphigus spoedig te doen verdwijnen, en verdere nadeelen voor de gezondheid van het kind voortekomen, is het noodig, de oorzaak van het ontslaan van denzelven optesporen en al, wat den uitslag begunstigt , te verwijderen. Men zorge derhalve voor eene doelmatige voeding door moeder- of minneinelk, en ga den aanleg tot klierziekte , die gewoonlijk aanwezig is , naar hare bijzondere aanwijzingen tegen , waartoe tevens de zorg voor gunstige omgevende omstandigheden van het kind ten opzigte van woning, lucht, kleeding enz. behoort.

Ten tweede heeft men op den uitslag zeiven en op den toestand van het huidstelsel te letten. Om de atonie van dit laatste te gemoet te komen, dienen voornamelijk aromatieke baden te worden aangewend, met welk doel Jörg zich van de scrpyllum bedient. Verson gewaagt ook van de zwak alcalische, van zwavel- en zwavelleverbaden (volgens W. A. Haase (1).

niet zelden overblijven, eene urineaehtige stof zouden opleveren ; soms gaat met «lezen blaasvorm een prurigo-uitslag gepaard ; gaarne verbindt zich dezelve met eene aphtheuse aandoening der slijmvliezen. Vert.

(clxx) Is , zoo schrijft Dr. D. S. Corrigan , de constitutie van liet kind niet goed , is hetzelve door slecht voedsel, vroeger# ziekte, geërfde caehexie of verkeerde behandeling geteisterd , dan kunnen de blazen spoedig het karakter van oppervlakkige zweren of boosaardige excoriatien aannemen. Men gelooft alsdan een kind voor zich te hebben , dat door water gebrand is en hier en daar brandblazen vertoont. De zweren nemen in enkele gevallen zeer in diepte toe ; in één geval zelfs vormde zich uit eene pemphigusblaas eene zweer , die dieper doordrong, en eindelijk caries van het onderliggend been veroorzaakte. Vert.

(1) Ueber die Erkennlniss und Kur der ehronischen Krankheiten. Bd. 111. Abth, 2. S. 223.

Sluiten