Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïlij het baden, wasschen en aan- en uilklceden zij men zeer voorziylig de blazen niet opentedrnkken, omdat daardoor ontvellingen worden te weeg gebragt, en het kind veel pijn veroorzaakt. Uithoofde van het jeuken, of veeleer van het brandend gevoel, hetwelk deze puisten opwekken, zijn inzonderheid slijmige en zachle baden nuttig, naar W. Rad van melk, wei of weitenzemelen , die intusschen bij vooruitgaande genezing met ligt aromatieke baden , welke den tonus van het huidstelsel vermeerderen, verwisseld moeten worden. J. B. Paletta (1) schreef baden uit wei met bijvoeging van fol. en flor. sambuci voor , en liet daarbij inwendig verzachtende en zacht ontlasting bevorderende dranken geven. In plaats van de laatste schreef Betzies onlastingsmiddelen uit calomel met sulph. aurat. voor, en trachtte om door aluinbaden en het opstrooijen van haatjloeder de gaafheid van het huidstelsel te herstellen. Zijn de blazen in eene zoo groote menigte aanwezig, dat het niet mogelijk is, het kind in het bed tc hanteren , zonder de blazen met de vingers opentedrukken, dan stelle men het baden gedurende ecnige dagen geheel uit, tot dat het grootste gedeelte der puisten verdroogd en in korst overgegaan is.

Ten opzigte van dc plaatselijke behandeling der blazen ontstaat dc vraag of het doelmatig zij, ingevolge den raad van Stark , de blazen te openen, dan of het beter zij dezelve te laten verdroogen. Ten dien opzigte beweert JöRO, dat de blazen, wanneer zij geopend worden, zoodat de lympha er uitvloeit, spoediger genezen, dan wanneer men dezelve laat verdroogen, en dat men gewoonlijk na drie tot vier dagen reeds niets meer van dezelve ontdekt dan eene roode vlak op de huid; en onderscheidene proeven door ons genomen bevestigen zulks volkomen. Om dezelfde reden ried G. C. IIolmk (2) het vroegtijdig openen der puisten aan , en het verbinden derzelve met het zonderling mengsel uit spaanschcvlieg-pleister, kalk, azijn en olie, waardoor hij, tevens met het inwendig gebruik van calomel, de kwaal binnen vijf dagen zegt te hebben verwijderd; en Billard wendt, om het opdroogen te begunstigen, uitwendig wasschingen met verdund aqua wegeto-mineralis aan. — Wij volgen daarentegen dezen raad niet, en laten met Jahn , Wendt en zelfs met Jörg de puisten ongeopend, hetgeen bij alle huiduitslagen beter is , daar het openen hier een nadeelig verlies van sappen zou ten gevolge hebben , en de genezing zonder opening der puisten niet slechts beter voortgaat, maar de nieuwe huid zich ook beter vormt. — Zalven op opengesprongen of geopende blazen te leggen is niet noodig , zoo lang dezelve eenen regelmatigen loop hebben, zonder den vorm eener zweer aantenemen; is dit echter het geval, dan legde Huize (3) uitwendig eene zalf uit walschot, witte was en zoete amandelolie op de zweer, in plaats van welk mengsel W. Rau het wnguent. rosatum of de eene of andere zachte zalf, en Verso; het wasschen met een aftreksel der maankoppen aanprijst.

Wat voorts de nabehandeling betreft, hierbij is optemerken , dat zij na volkomene genezing van de huidziekte slechts tegen den klierachtigen aanleg moet gcrigt zijn. Zoo behandelt Gölis den pemphigus antiscropliuleus, en alle latere en goede practici stemmen daarin met

(1) Excercilationes pathologicae auctore J. B. Paletta. Pars. I. Mediolani. 1826. 4. (2) The London medical repository. Vol. XXI. 1824. April.

(3) llufeland's Journal der prakt. Heilkunde. 1826. April.

Sluiten