Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d) Tint'ii recens natorum. Onder (lezen naam (c.lxxii) , welke r daar hij niet algemeen opgenomen is, aan velen onbekend zijn zal, verstaat men eenen geclachtigen en schubvormigen uitslag aan liet hoofd , inzonderheid aan den schedel, die het voorkomen heelt van smeer, dat op. de huid zit en hoe langer hoe meer toeneemt. Deze uitslag oi deze schubvormige huidziekte ontstaat bijna altijd bij kinderen, die niet zeer zuiver gehouden en bij welke het hoofd niet dagelijks zorgvuldig gereinigd wordt, is ook 'slechts aan kinderen in de eerste maanden huns levens eigen en komt na het eerste levensjaar volstrekt niet meer voor. Verwijdert men de tinea, dan laat dezelve in den vorm van kleine huidschubjes los. Welke de oorzaak van het ontstaan van deze kwaal is, of het algemeen vervellingsproces, hetwelk ieder inensch na de^ geboorte ondergaat, of het uitzweeten van lymphatisehe vloeistof, of welke andere oorzaak aanleiding tol derzelver ontstaan geeft, zijn wij niet in staat te bepalen. Wij zien echter dezen uitslag wanneer dezelve niet zorgvuldig verwijderd wordt, al langer hoe dikker worden, waarbij enkele schubben zich verheffen, het ongedierte in dezelve begint' te nestelen, of zich uit deze kwaal eene wezenlijke tinea ontwikkelt. Naauwkeurig beschouwd is de tinea geen exantheem , maar slechts eene laag van vetachtige schubben , welke den geheelen schedel pleegt te bedekken. Desniettegenstaande is de kwaal niet zoo geheel onbeduidend , omdat door dezelve de uitwaseming van het hoofd belet wordt, hetgeen vooral in het tijdperk der tandvorming, waarbij buitendien een sterke aandrang van sappen naar het hoofd plaats heeft, die dikwijls door sterk zweeten van het hoofd onschadelijk gemaakt word! , groole oplettendheid verdient.

Wat de verwijdering betreft, vroeger prees men aan , door wrijven en borstelen dit schubvormig beleg te doen verdwijnen; men bereikte daardoor echter geenszins zijn doel, inzonderheid daar hetzelve het sterkst in de streek van de groote fontanel is , waar een slerk borstelen en wrijven , hetgeen buitendien niet met de kinderlijke huid strookt , ligt gewigtiger nadeeltin kon ten gevolge hebben. Veel zekerder , voorzigtiger en sneller bereikt men zijn doel, wanneer men de geheele korst, des avonds sterk met eene zachte olie ol vet inwrijft, het kind gedurende den nacht eene oude muls opzet, en den volgenden morgen het geheele hoofd met dik zeepwater afwascht. liierbij ziet men hoe of de geheele uitslag zich van de huid losmaakt, zoodat dezelve gemakkelijk met behulp van een klein fijn kammetje verwijderd worden kan. Hetgeen zich niet terstond bij de eerste proeve tot reiniging gemakkelijk en zonder moeite laat verwijderen , wrijve men op eene der volgende avonden weder met eene der genoemde vetstoffen in , en herliale op die wijze de geheele opgegeven behandeling eenige malen, waardoor de kwaal het spoedigst en ten voll.e

(ctxxn) Betere benaming dan tinea recens natorum althans schijnt ons schorrliagia neonatorum , door Fuiks daaraan gegeven ; de oorzaak tooh blijkt in eene vermeerderde afscheiding uit de smeerklierljes van de huid des schedels gelegen te zijn. — Dikwijls nog wordt het wegnemen van hèt smeer, bij ons te land berg genaamd , onder de minder beschaafde klassen zelfs voor schadelijk gehouden, doordien men meent, dat hierdoor de hersentjes, vooral onder de fontanellen , voor uitwendige nadeelige invloeden zeer gevrijwaard zouden zijn. Verl.

Sluiten