Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet in den beginne , wanneer de wezenlijke trismus nog gedurende minuien lang nalaat, liet kind iels toetedienen, dan zouden wij , wanneer gemoedsaandoeningen der zogende moeder voorafgegaan waren , in ieder geval een braakmiddel geven, waardoor niet slechts de nog onverteerde schadelijke melk ontlast, maar ook misschien de kramp geheven, de huiduitwaseming, hersteld en een weldadige schok aan het zenuwstelsel gegeven wordt (1);. volgens ons inzien is van de verhittende middelen verreweg minder te verwachten. ël.sassER legde bloedzuigers in de slaapstreek, achter de ooren, in den nek of langs de wervelkolom, schreef inwendig flor zinci met polio Iliver., ol. iartar. per deliquium als absorbens , calomel met magnesia enz. zonder gevolg voor. Slechts gerekt werd de ziekte door het gebruik van den moscluis. Voor de aanwending van bloedzuigers verklaren zich ook Berends, Martial Dcpierris (2) en anderen. Laatstgenoemde meent in een geval den trismus genezen te hebben , door in iederen hoek van den onderkaak eenen bloedzuiger te zetten; Elsüsser ondervond daarentegen, dat de plaatselijke bloedontlastingen , zelfs in geringe mate liet toenemen der ziekte duidelijk schenen te begunstigen. — Heeft de ondervinding dien ten gevolge geloond , dat geen geneesmiddel cene toereikend gunstige werking heelt, dan blijft ons nog in het vervolg de proef over, om door koude begietingen de ziekte meester te worden , en wij zullen niet verzuimen daarmede proeven te nemen , en het gevolg van deze geneeswijze ter gelegener tijde medetedeelen. Ten gunste van dit middel spreken tot heden toe slechts de waarnemingen van Tortual (3), welke verzekert, door inwrijvingen van het ol. aether. flor. chamomillae in napth. vitriol. opgelost en met tinctur. opii vermengd en koude begietingen over het hoofd in een laauw kamillenbad den ontstaanden trismus onderdrukt te hebben.

Onder de uitwendige middelen zijn voornamelijk krampstillende , vooral klisteren uit valeriaan, krampstillende zalven en omslagen over de kaken en kaauwspieren , warme baden , vooral de naar Stütz voorgestelde baden met bijvoeging van kali caustic. en de afleidende middelen , zoo als mostaard pappen , spaansche vliegen, weekmakende omslagen om de voetzolen, voorgesteld geworden. I)cze middelen zijn echter even onwerkzaam, als de inwrijvingen van de graauwe kwikzall in de ruggegraat en de dijen, de pappen op den navel en de blaar—

op de plantaadjcj eene afvoering- van liet kindspek door de kunst bewerkstelligde , niet een eenig voorbeeld meer zag van den vroeger onder deze zoo iiienigvuldigen trismus. — Het nut derhalve van de afleiding op liet darmkanaal moet in deze ziekte zeer in het oog gehouden worden. Vtrt..

(1) Ilufeland (Benierkungen über die Blattern, 2. Au tl.) zegt drie kinderen , van welke liet eene deu 8sten dag en de beide anderen in de tweede weck (f) door trismns werden aangedaan , inzonderheid dooi' braakmiddelen , klisteren en laauwe baden hersteld te hebben. — Elsdsser kon nooit eene aanwijzing voor de aanwending van braakmiddelen vinden en betwijfelt derzelver werkzaamheid.

(2) Annales de la médecine physiologique, par /•'. I. J . Hroussais• l'aris. 1850. Avril.

(3) Prakt. Beitrage zur Therapie-der Rinilcrkraukheiten. Bd. II. Miinster. 1837. 8. S. 17.

Sluiten