Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geneeskundige behandeling is verschillend naar de oorzaken der stuipen (clxxxii). Schadelijke en onverteerbare spijzen verwijderen wij door braak- en ontlast ingsmiddelen ; de ontsteking der hersenen en van liet ruggemerg gaan wij Ie keer door de onlstekingwerende behandeling. Hangen de stuipen van hevigen aandrang van bloed naar het hoofd at', zoo als b. v. bij het tanden krijgen der kinderen , dan verdient de afleidende behandeling bijzondere aanprijzing ; hiertoe behooren öntlastingsmiddelen , klisteren, omslagen om de voeten , baden en de huidprikkels , inzonderheid de mostaardpappen. Ook bloedzuigers achter de ooren gelegd (ci.xxx.iii) en het inkerven van het tandvleesch, kunnen in som'nige gevallen nut aanbrengen; door het laats!genoemd middel gelukte het aan Labarre (1) in een geval den stuipaanval te breken, en ook Marsh. Hall (2) houdt het kerven van liel tandvleesch bij krampen uit het tandenkrijgen voortspruitende voor zeer voordeelig.

De behandeling der stuipen is in ieder geval eene tweevoudige ; want men onderscheidt de behandeling gedurende den aanval en die na het ophouden der kramp. Gedurende den aanval brenge men het zieke

(ci.xxxii) Naar de vroeger aangevoerde drie variëteiten van stuipen , volgens Uartliez en llilliet, zij even algemeen het geneesplan aangegeven: zijn de sluipen primitief, dan dient de aard der behandeling aftehangen van de oorzaak van den aanval , van den ouderdom van het kind , van de kracht van het gestel , van het geweld der eelatnpsie , van de algenieene en plaatselijke verschijnselen, die deze vergezellen, van den duur cn van de hervatting der aanvallen. Is de sluip sympathisch, zoo moet evenzeer op de genoemde omstandigheden gelet worden , maar bovendien ook nog op den aard der voorafgaande ziekte, op de verzwakking, welke deze ten gevolge had , cn bovenal op het tijdperk , waarin de convulsive verschijnselen zich voordoen. De behandeling der symptomatische stuipen beslaat geheel in die van de veroorzakende ziekte — Wat de directe behandeling der cclampsie betreft, is niets nadeeliger, zegt Canstatt, dan het te veel doen , als men de oorzaken niet opsporen of veranderen kan. Verl.

(clxxxiii) Der vermelding hier waardig is de gedeeltelijke stremming van den slagaderlijken bloedsomloop naar het hoofd , door middel van drukking op eene der art. carolides, hetgeen Tróusscau bij hevige, cn uit congestiën naar liet hoofd ontstaande sluipen, inzonderheid als zij aan de eene zijde van hel ligchaam sterker dan aan de andere voorkomen, nuttig bevonden heelt, entevens door Dtxpttieris , Rilliel cn llarlhez aangeprezen wordl. Trousseau raadt dienaangaande de slagader tegen den voorwand der ruggegraat le drukken , ter plaatse namelijk , waar de musc. sternocleidomasloidcus Ier zijde van de larynx afgaat, daar hier de slagader vrij ligt. In een geval bij eenen achtjarigen knaap duurde de vierde aanval reeds twee uren , en hel gevaar werd dreigend, toen T. op den inval van bovengenoemden handgreep kwam. Hij drukte eerst op de regter carotis (de stuipen waren heviger aan de regter- dan aan de linkerzijde), doch vruchteloos; maar naanwelijks bad hij gedurende 155 seconden den loop van het bloed in de arter. carotis sinistra gestremd , of de stuipen hielden eensklaps op. Men onderhield de drukking gedurende Iwee uren ; daarna brak men dezelve voor eene minuut af, om weder aanlcvangen en vervolgens te eindigen. De genezing was volkomen. Vert.

(1) Traité de la seconde denlilion. p. 1'J7.

(2) Lcctures on the nervous syslem and bis discases. Londen 1856,_ 8.

Sluiten