Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterf overgegane losgesfoolcn werd en er genezing volgde. — Inliet algemeen schijnen alle ongemakken , bij het tandenmaken voorkomende, met ontsteking van het tandvleesch te beginnen, want in de odonlitis infan• tum van ScnÖNLEi* , die Jam (1) zoo voortreffelijk geschilderd heeft , vindt men een treffend tafereel van de ziekelijke tandvorining.

Ten opzigte der voorzegging laat zich in het algemeen volstrekt niets bepaald aannemen , daar zij zich naar de ligchaamsgesteldheid van het kind, den graad der ziekteverschijnselen en de geaardheid derzelve , naar den aanleg tot andere ziekten, den duur der toevallen en der complicatien l igt, en hieruit begrijpt men ligtelijk, dat bij een gezond en krachtig ligchaam, slechts cnke'e en niet gewigtige ongemakkeu niet ligt voor gevaar doen vreezen. Het meest gevaar loopen kinderen, bij welke de tanden zeer vroeg te voorschijn komen , en die eene groote lenuwprikkelbaarheid erfden , omdat bij deze gewoonlijk het zenuwstelsel sterk wordt aangetast. Bij den aanleg tot klierziekte en atrophie is zeer menigvuldige doorloop met koorts, waarbij gewoonlijk alle eetlust ontbreekt , en de genomen spijzen onverteerd weder afgaan, zeer te vreezen. Jon. Wagker (2) houdt den eenvoudigen bij het tanden krijgen aanwezigen doorloop nimmer voor gevaarlijk; hij gelooft echter , dat dezelve dooronpassend voedsel en verkouding gevaarlijk worden cn tot verzweringen in het darmkanaal aanleiding geven kan. Dat eindelijk het zeer late verschijnen der tanden , zoo als Wendt zegt, als voorbode van de engelsche ziekte beschouwd worden kan, is aan geenen twijfel onderhevig, want dit wordt door de dagelijksche ondervinding al langer hoe meer bevestigd (clxxxix).

Er zijn gevallen voorgekomen , waarin kinderen een ofmeer tanden mede ter wereld bragten , zoo als men zulks van Lodewijk XIV verhaalt, die bij de geboorte reeds vier duidelijk zigtbare snijtanden moet gehad hebben. Haller heeft 19 gevallen van dien aard bijeengezameld. Wij zelve zagen een kind met twee snijtanden ter wereld kumen; en nog zeer onlangs werd een geval beken J gemaakt (3), dat eenen knaap betrof,die met volkomen onderste en bovenste snijtanden ter wereld gekomen was. Hij bevond zich wel; toen intusschen reeds in de negende week de hoek- en baktanden

(1) Jahn's Yersuche fïir die praktische Heilkunde. I. Hft. Eisenach , 1855.

(2) Oesterreich-niediciii. Jahrb. 1841. Febr.

(clxxxix) In dit hoofdstuk werd reeds gesproken van het geheel wegblijven dei tanden ; dit zal eehter wel zeer zeldzaam voorkomen , ofschoon ook Borelli hiervan een voorbeeld opsomt bij eene zestigjarige vrouw.-Gedeeltelijk achterwege blijven der melktanden is meermalen waargenomen , waarvan de oorzaak onder anderen kan gelegen zijn in voorafgaande ziekten van het tandvleesch en der tandkieuicn , zoo als bij stomatitis gangraenosa (UiHard). J)it achterwege blijven evenwel behoeft geenszius liet niet te voorschijn treden der blijvende landen op den gewonen tijd , uit le sluiten. — Ontbreken gebrekkige ontwikkeling der tandkassen, als anderzins, derzclver tusscbenschotten geheel of'gedeeltelijk, dan kunnen meerdere tanden aaneengroeijen , waarvan Soommering en Fox waarnemingen opgeven. Vort, '

(3) Beobaehtungen und Ahbandl. aus dem Gebict der gesammten praktischen Heilkunde, von österreieh. Aerzten. Bd. V. 1826. Vergel IHeistner's Forschungen des 19 Jahrh. Bd.Vl, S. 269 — Bovendien heeft Grütscr, die Krankheiten des Fölus , S. 141 etc., een groot aantal van waarnemingen uit oudere schriften verzameld. Vergel. Hcnke.

Sluiten