Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT.

belang van dien tak der wetenschap-zelve altijd ivenschelijk , eene meer op genoegzame ondervinding steunende Genees-Heelkundige behandeling te doen kennen en mede te deelen, die bevredigende , ja de beste resultaten kotide opleveren.

De Geneeskunde blijft toch eene wetenschap, gegrond opwaarnemingen en daadzaken, die vooral door de juiste en naauwkeurige waardeering van deze voorgelicht worden , en vorderingen maken kan. Eet nut van dergelijke observatièn kan in het veld van praktische kennis aanmerkelijk vermeerderd en uitgebreid %vorden, rvanneer men eene ziekte in het groot mag behandelen, daar men alsdan voorzeker in staat is, vergelijkingen te maken , die vervolgens tot juister en meer zekere gevolgtrekkingen kunnen leiden , ter bevordering der algetneene geneesleer (Therapia).

In Frankrijk, Engeland, Duitschland en België zijn , vooral gedurende de laatste jaren , bij voortdurinrj goede resultaten medegedeeld, aangaande het toucheren of cauteviseren der ontstoken en etterende oppervlakte van het ooglids-bindvlies, met het salpeterzure zilver {Witras Jrgenti fusum) in substantie bij de onderhavige oogontsteking; en , aangezien er over het algemeen

Sluiten