Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, zonder nablijvende granulatiën, en den 10. Januarij 1838 het Hospitaal verliet.

7<1c Waarneming.

P. Werkhoven, fuselier bij de 3. Komp. van het 1. Bat. der 12. Afdeeling Infanterie, oud 24 jaren, van een lymphatisch temperament, vrij wel gevoed, maar eenige sporen van Serophuleusen habitus dragende, doch die vroeger aan geene Oogziekten geleden had, werd in de kazerne te Geertruidenberg, op eens, door eene hevige purulente Ophthalmie aangedaan, en wel aan beide oogen; den 29. Januarij 1838 op ons Hospitaal geëvacueerd, den 2. dag der ziekte, werden de beide oogen nog denzelfden dag getoucheerd met den lapis Infernalis, die slechts eenmaal behoefde gebezigd te worden, en werd de hierbij behoorende behandeling opgevolgd, met het beste resultaat, zoodat hij den 15. Februari] 1838, zonder nagebleven granulatiën, reeds het Hospitaal, geheel hersteld zijnde, kon verlaten.

8ste Waarneming.

A. Oostveen, jager bij de 4. Komp. van het 1. Bat. Jagers, gekantonneerd te Tilburg, oud 26 jaren, van een bloedrijk temperament, sterk

Sluiten