Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

morgens weder nalaat; langzamerhand wordt er roodheid in de sclerotica en ook in de conjunc. tiva waargenomen ; er ontwikkelt zich een vaatkrans, in den vorm van een rooden ring rondom de Cornea (welke ziektetoestand soms nog na de genezing van deze iritis lang nablijven, en door bijkomende omstandigheden ligtelijk opgewekt worden kan , zonder dat evenwel het zintuig des gezigts hierdoor verhinderd wordt); — het hoornvlies wordt soms dof en duister, hoewel dit ook helder kan blijven; de kleur van den regenboog verandert, en wij konden meermalen met het bloote oog eene eigenaardige roode inspuiting der beide aderlijke bogen bespeuren, die hun bloed van den dubbelen slagaderlijken cirkel ontvangen, en het eigenaardig weefsel (parenchyma) van de iris zamenstellen; de oogappel is meestal verkleind, vernaauwd, ingetrokken , hoekig en onderscheiden gedaante aannemende naar alle zijden, en soms geheel misvormd en omringd door een krans of ring van plastische lympha, hetwelk men , volgens eenige Schrijvers, als de meest zekere karakteristieke kenteekenen dezer aandoening kan houden. Indien deze reeds meer vorderingen heeft gemaakt, is het gezigt duister en beneveld; dan verergeren de nacht-pijnen (dolores osteo-copi), vooral boven den wenkbraauwboog en de voorhoofd-

Sluiten