Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. wanneer deze Oogziekte in eenige plaatsen of Garnizoenen meer algemeen heerschende wordt, alsdan de troepen zoodanige Lokalen (Kazernen) te doen verlaten, vooral, indien er ophooping of overvulling van individuen (eneombrement) in de vertrekken, en dien ten gevolge een bedorven lucht of dampkring, door de ziekelijke uitwasemingen of uitvloeiselen van de aangedane oogen, bestaat en de miasmatische verbreiding bevorderlijk is; (*)

(*) In het jaar 1829 , voor de heerscliende Oogziekte in commissie naar den Helder gezonden , hebben wij toen Tan dezen maatregel de beste uilkomst waargenomen: uit de Lokalen (Houten Loodsen) , waarin de soldaten gehuisvest , opgehoopt en opgepropt waren , en zulks bij een Ter hoogden warmtegraad (hitte en droogte in de maand Julij) i lieten wij de oogzieken in daartoe ingerigte linnen Tenten op het gras overplaatsen, en, naar den graad en hevigheid der ziekte , 3 a 4 lijders in eene Tent verblijven , hen de oogen dikwijls zuiveren met koud water , en ligte adstringentia (Aqua Goulardi, Solutio Chlorureth. calcis etc.) gebruiken , en binnen weinige weken was de onderhavige ziekte niet alleen in hevigheid verminderd , maar ook meerendeels geweken; — echter waren er reeds eenige slagtoffers vóór mijne komst aldaar, wegens belangrijke ontaardingen der gezigts-organen , ten gevolge der miasmatische verbreiding, te betreuren.

Sluiten