Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de active militaire dienst afgekeurd en er, zoodra mogelijk, uit verwijderd worden; dit zou vooral reeds in aanmerking behooren te komen bij het visiteren der manschappen, en bij de indiensttreding der lotelingen. i. De kleeding en de voeding onzer troepen laat overigens weinig te wenschen over, hetgeen men evenwel aangaande hunne huisvesting en ligging meerendeels niet zoo kan bevestigen, daar de Kazernen in de Vestingen, over het algemeen, slecht ingerigt en vooral niet ruim genoeg zijn, om de manschappen naar behooren te kunnen leggen of verplegen; indien nu de onderhavige Oogziekte in eene dergelijke Kazerne meer algemeen begint te heerschen, alsdan moeten de Bedden of Nachtlegers, zoodra mogelijk, van elkander verwijderd, ener meer tusschenruimte gemaakt worden. Wij hebben het nut van dezen maatregel nog voor weinige weken alhier in de groote Kazerne , bij een onverwacht vermeerderen van oogzieken, mogen ondervinden.

De door Jüngken (over de Oogziekte, die in het Belgische Leger heerscht enz. — uit het Hoogduitsch vertaald door J. J. Westenburger. — Maastricht 1835, blz. 43) opgegeven maatregelen en instrucliën kunnen, onzes oordeels, in

Sluiten