Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. De Ophthalmie komt ook zeer dikwijls als eene meer zamengestelde ziekte in ons Leger (onder onze krijgslieden) voor, die alsdan gewoonlijk van individuele en constitutionele zamenstellingen afhangt, en waardoor haar aard natuurlijkerwijze belangrijker wordt, moeijelijker te genezen is, en zelfs eene meer inwendige geneeskundige behandeling zal vorderen.

7. Noodig is het, dat die maatregelen, welke eene geschikte en krachtdadige geneeskundige politie en de algemeene gezondsheidsleer en bewaarkunde aan de hand doen, en die in de prophylaxis reeds zijn opgegeven, zoodra mogelijk, zonder eenig tijdverlies genomen en tevens ten uitvoer gebragt worden, waardoor, voorzeker, de voortgang gestuit, ja, welligt geheel weggenomen zal kunnen worden.

Ten slotte, zal ik hier nog bijvoegen, dat de meeste der door mij aan de opgegeven cauterisatie onderworpen oogzieken in ons Hospitaal (wier getal honderden bedraagt), gedurende den korleren of langeren loop der behandeling, onder den invloed dezer kunstbewerking, meestentijds weltevreden en zelfs opgeruimd waren, en zij over het algemeen geene nadeelige gevolgen of naziekten, na de cauterisatie met den lapis In-

Sluiten