Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Het werk van Dietl , hetwelk wij hiernevens in een Hollandsch gewaad gedoscht aanbieden , is een uitvloeisel van de fVeener school. J1 iermede is dus gezegd, dat de ziektekundige ontleedkunde eene gewigtige rol in hetzelve speelt', niet de ziekte, maar het ziektevoortbrengsel, het ziekte-individu , maakt het hoofdonderwerp van alle beschouwingen uit. Men verwachte dan ook geene dorre opsomming vanpêle-mêle door elkander staande verschijnselen , met een daarachter volgend bont gewemel van symptomatische geneesmiddelen. Geen verschijnsel vindt men hier als patliognomonisch , dat is , als de ziekte wezenlijk kenmer kend opgegeven , dan hetgeen in overeenstemming met de physiologische verrigtingen van ieder afzonderlijk deel, uit de stoffelijke oorzaak derzelve kan worden ontwikkeld en tot haar teruggebragt ; geen middel wordt als geneesmiddel aangeprezen, hetgeen niet in staat kan geacht worden middellijk of onmiddellijk op het materiële substraat der ziekte m te wei ken. In een woord, door het geheele werk straalt het denkbeeld door , om , door de ziektekundige ontleeden natuurkunde lot grondslag van alle klinische beschouwing te maken , de geneeskunde van alle aanmatiging van ruwe onkunde en domme kwakzalverij [waaronder zij helaas! heden ten dage nog steeds gebukt gaat) , te louteren , en haar eenmaal tot den rang eener wetenschap , en zooveel mogelijk tot dien van eene exacte wetenschap te verheffen.

fVij bekennen intusschen rondborstig , dat de. Schrijver, in ons oog , door zijne vooringenomenheid voor geliefkoosde stellingen , hier en daar in zijne gevolgtrekkingen wel eens te ver gaat; wij hadden dan ook in den beginne het plan gevormd, juist op die plaatsen , op welke de Schrijver zich te veel dooi zijne levendige verbeeldingskracht het medeslepen , in eene noot daarop opmerkzaam te maken , en zoodoende eenige aanleekeningen bij het werk te voegen. Ondei de bewerking echter hebben wij ingezien, dat hetzelve

Sluiten