Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tl ezel ve wel is waar voor de verschijnselen , het beloop en de uitgangen der ziekte, zonder intusschen deze laatste uit de eerste af te leiden, omdat men nog steeds gelooft , dat de kliniek haren eigen weg bewandelen , en zich onafhankelijk van andere hulpwetenschappen ontwikkelen moet , dat wil zeggen , omdat men nog niet begint de methode van de natuurkundige geschiedenis en de physica op de geneeskunde toe te passen. Eene zoodanige toepassing van de ziektekundige ontleedkunde , zoo als zij tot nu toe in zwang geweest is , is eigenlijk (jeene toepassing , kan voor de kliniek geen nut aanbrengen , en kan dezelve niet tot den rang eener wetenschap verheffen.

In de onderhavige verhandeling wordt de kliniek uit de ontleedkunde natuurkundig ontwikkeld, voor zoo ver liet tegenwoordig standpunt der geneeskunde zulks toelaat, dat wil zeggen , niet slechts de wetten, maar ook de oorzaken der verschijnselen aan het ziekbed worden opgegeven , en de kliniek wordt als eene natuur- wetenschap behandeld.

Er kan hier geene sprake zijn van eene zoodanige behandeling der kliniek , die aan alle eischen van het praktisch leven , inzonderheid aan die van het hulpbehoevend publiek voldoet.

De eischen van het publiek zullen met den vooruitgang der geneeskunde nimmer in evenredigheid staan , zelfs dan niet, wanneer hare afzonderlijke takken tolde grootste volmaking zouden gekomen zijn ; want het publiek zal steeds het bovennatuurlijke vorderen , namelijk genezing van iedere ziekte; de geneeskunde zal echler als natuur-wetenschap , altijd slechts binnen de grenzen van het natuurlijke blijven, en eene rationele behandeling van iedere ziekte haar hoofddoel zijn.

liet gevolg van de geneeskundige praktijk kan niet onvoorwaardelijk als maatstaf gelden voor de geneeskundige kennis.

De empirisch behandelde geneeskunde zal voorzeker slechts weinig nut aanbrengen. Hieruit volgt echler

Sluiten