Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De betrekking der geneeskunde tot de genezing, heeft aan hare wetenschappelijke strekking en ontwikkeling zeer in den weg gestaan , en is de voornaamste oorzaak, waarom dezelve , met de andere natuur- wetenschappen vergeleken , steeds achtergebleven is; want men heeft om de tallooze proeven ter genezing aan het ziekbed , de ontleed- en natuurkundige onderzoekingen altezeer verwaarloosd en op den achtergrond geplaatst.

De geneeskunde behoeft zich niet te bekommeren om de gevolgen der therapie , maar zij moet zich naar hare grondbeginselen ontwikkelen en zich bij deze hare ontwikkeling door niets Jaten op het dwaalspoor brengen , het minst echter door de kreten van wanhoop van geneesheeren , die hunne lijders met geneesmiddelen overstelpen , en die in staat zijn alles te genezen , behalve hunne eigene verblindheid.

Heeft zich de geneeskunde naar hare beginselen ontwikkeld , dan zal eene in hare gevolgtrekkingen juiste, rationele therapie het onmiddellijk uitvloeisel daarvan zijn. Of een e juiste gevolgen trekkende, rationele therapie , ook steeds goede gevolgen hebben zal , is eene andere vraag , die de wetenschappelijke waarde van de geneeskunde niet in het minst kan te kort doen.

De kliniek wetenschappelijk beoefenen , dat wil zeggen , haar van de ziektekundige ontleed- en natuurkunde doen uitgaan, is niet slechts voor den zieke maar ook voor den geneesheer van het hoogste belang ; niets toch behoedt hem zoo zeker voor de aanmatigingen van onwetendheid en kwakzalverij , als de wetenschap.

De wetenschap is door eenen vasten ringmuur omgeven , die voor den onwetende steeds onoverkomelijk is; zij beschut zich derhalve zelve en heeft geene andere beschutting noodig.

De kracht van de kliniek moet echter op kunde , en niet op recepten-schrijven- en bereiden berusten. De klinische geneesheer moet meer door verstand dan door handelen werken, want slechts daardoor onderscheidt hij zich van den half geleerde en empiricus, dien het aan . onophoudelijke bedrijvigheid aan het ziekbed niet ont-

Sluiten