Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

breekt, en in dit opzigt den wetenschappelijk gevormden geneesheer steeds overtreft.

Iloe wezenlijk de ontleedkundige kliniek de onderkenningsleer in het algemeen bevorderen moet , blijkt reeds hieruit , dat zij niet slechts de verschijnselen opgeeft , maar ook de oorzaken van dezelve verklaart.

Het zou intusschen eene dwaling zijn te gelooven, dat dezelve de onderscheiding van overeenkomstige ziektevormen altijd en zeker aan de hand geeft. De ontleedkundige kliniek is het veeleer, die opmerkzaam maakt, dat er ziekten bestaan , die volstrekt geene , en dat overeenkomstige ziekten verschillende, en verschillende ziekten overeenkomstige verschijnselen te weeg brengen.

Het streven , om overeenkomstige ziekten van elkander te onderscheiden, heelt aan de leer van de onderkenning meer na- dan voordeel aangebragt', omdat men verschillen aannam , die niet algemeen geldig waren , en daardoor nu eens overeenkomstige ziekten van elkander verwijderde , dan weder van elkander verschillende, bijeenvoegde, en zoodoende de vorming en benaming van de klinische z'iektevormen steeds ineer der willekeur prijs <raf.

i>ij de behandeling der kliniek als natuur-wetenschap kan het echter niet het doel zijn : bepaalde ziektevormen voor verschillende ziekten aan de hand te geven , maar de verschillende ziektevormen van bepaalde ziekten te ontwikkelen.

Der differentiële onderkenning , voor de algemeene in de plaats tredende, blijft het vervolgens voorbehouden, de zich uitende onderscheidings-kenmerken van overeenkomstige ziekten optesporen en te bepalen.

Dat hier slechts die hersenziekten behandeld kunnen worden , welke uit bepaalde ontleedkundige veranderingen haren oorsprong nemen , spreekt van zelf.

In hoeverre tleze klinische arbeid met de door mij gestelde begrippen van ziekte , verschijnsel en onderkenning in verband staat , zal in het vervolg blijken en tevens het beste antwoord zijn op de tegen deze begrips-bepalingen gemaakte aanmerkingen.

Ik beschouw het ziektevoortbrengsel of ziekte-individu

Sluiten