Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rigtingen bestaan. Voorzeker ligt de oorzaak van deze door geenen kundigen geneesheer meer in twijfel getrokken daadzaak ook in andere ontleed- en natuurkundige eigendommelijkheden der hersenen ; steeds moet echter de strenge afzondering van de centrale primitief-zenuwvezels en der verschillende hersendeelen , op welke het geheele speelwerk van onze zenuwwerkdadigheid berust, als de hoofdoorzaak daarvan beschouwd worden.

Nemen wij voorts als waar aan , dat de zenuwen zich in de hersenen even als in de peripherische deelen veelvuldig vertakken en verbinden , dan wordt het ons te duidelijker, waarom ziekelijke aandoeningen van enkele hersengedeelten niet onvermijdelijk stoornissen in de van dezelve afhankelijke verrigtingen moeten ten gevolge hebben ; waarom er derhalve hersenziekten kunnen bestaan , zonder dat zij zich door ziekteverschijnselen te kennen geven; want al zijn ook enkele, of zelfs talrijke middelpuntstakken ziek of vernietigd , dan kunnen de overige gespaard gebleven takken , ja zelfs een enkele verschoond gebleven tak , toereikend zijn , om de werkdadigheid van het beantwoordend peripherisch eindgedeelte op te wekken , of in de hersenen te vertegenwoordigen.

Uit deze afzondering der centrale zenuwvezels is voorts de gewigtige wet af te leiden , dat slechts die schadelijke invloeden aanmerkelijke stoornissen in de hersen-verrigtingen zullen te weeg brengen , die de hersenen in haar geheel, of ten minste die eene groote oppervlakte derzelve aandoen , eene wet , die op de onderkenning , voorzegging en genezing der hersenziekten haren alleszins geldigen invloed uitoefent.

2). De wet der symmetrie , welke wij in de groote en kleine hersenen , in het verlengde- en in het ruggemerg waarnemen , is eene de wet der afzondering zeer werkdadig ondersteunende eigendommelijkheid dezer bewerktuigde deelen. Eene eenigermate overeenkomstige wet vinden wij ook in de rangschikking der longen , nieren , eijerstokken , enz , gevolgd. Men kan wel niet beweren , dat de natuur bij het in acht nemen van deze

Sluiten